dijous, de setembre 11, 2008

Pressupost municipal 2007 – Realitzacions (i 3) – Les despeses corrents

Hem de dir, d’entrada, que l’anàlisi de les despeses corrents és una eina molt interessant per fer-se una idea de la gestió municipal. Sabem que la política no es redueix a les xifres comptables, però pensem que sense saber controlar les despeses corrents no es pot ser un bon polític.


Les despeses corrents són les despeses que corresponen al personal, a la compra de bens i serveis, a les despeses financeres i a les transferències corrents.

Les despeses corrents reconegudes de l’ajuntament de l’any 2007 ha estat de 13,83 milions d’euros, a comparar amb el pressupost del 2007, que era de 13,49 milions: la desviació ha estat del 2,5 %. Aquesta desviació l’hem de situar sobre un pressupost ja molt inflat respecte de les despeses de l’any anterior, que varen ser de 12,55 milions.

Aquests 13,83 milions d’euros de despeses corrents es descomponen de la manera següent:

- despeses de personal = 6,77 milions d’euros
- compra de bens corrents i serveis = 6,52 milions d’euros
- despeses financeres = 0,12 milions d’euros
- transferències corrents = 0,43 milions d’euros

Resumint les despeses corrents reconegudes dels darrers anys, trobem que augmenten any rere any, d’una manera que podríem qualificar de galopant:

- 2003 = 9,28 milions d’euros
- 2004 = 10,32 milions d’euros
- 2005 = 10,79 milions d’euros
- 2006 = 12,55 milions d’euros
- 2007 = 13,83 milions d’euros

En quatre anys, l’increment ha estat de 4,5 milions d’euros (més d’un milió per any), és a dir, del 49 %. El darrer any, de 1,3 milions, és a dir, del 10,2 %. Aquests augments són molt superiors als de la inflació. Podem considerar aquests augments com el fruit d’una bona gestió? La millora dels serveis que l’ajuntament dóna al poble ha estat d’aquesta magnitud?


Les despeses de personal

- 2003 = 4,37 milions d’euros
- 2004 = 4,84 milions d’euros
- 2005 = 5,30 milions d’euros
- 2006 = 6,11 milions d’euros
- 2007 = 6,77 milions d’euros

Aquestes despeses han augmentat del 55 % en quatre anys, gairebé mig milió per any en promig, augment molt superior al de la inflació. L’augment del 2007 respecte del 2006 ha estat del 10,8 %.

Pel 2007 s’havien pressupostat 6,47 milions: hi ha hagut, doncs, una desviació de 300.000 euros, o sigui, del 4,6 %, que és una desviació molt important i difícil de justificar.

El nombre de treballadors ha passat de 164 a 173 l’any 2007. El nombre de treballadors ha augmentat, en un any, del 5,5 %.

El nombre d’agents de seguretat ciutadana ha passat de 50 l’any 2006 a 52 l’any 2007, amb un cost de 1,99 milions d’euros l’any 2006 i de 2,25 milions l’any 2007 (augment del 13 %)


Les compres de bens corrents i serveis

Les obligacions reconegudes per aquest concepte l’any 2007 ha estat de 6,52 milions d’euros, per 6,27 milions pressupostats. La desviació ha estat de 250.000 euros, és a dir, del 4,0 %, que també és molt important i difícil de justificar.

Els darrers anys aquest capítol ha evolucionat de la manera següent:

- 2003 = 4,40 milions d’euros
- 2004 = 5,09 milions d’euros
- 2005 = 5,06 milions d’euros
- 2006 = 6,02 milions d’euros
- 2007 = 6,52 milions d’euros

Després d’una contenció de despeses l’any 2005, els anys 2006 i 2007 no solament han tornat a un règim d’augment de despeses de mig milió per any, sinó que s’han “menjat” l’estalvi del 2005. El comentari fet per l’ajuntament a la contenció de despeses de l’any 2005 va ser que aquesta contenció era deguda a la bona gestió feta durant l’any. Seguint la mateixa lògica, com hauríem de qualificar la gestió dels anys 2006 i 2007?

En quatre anys s’ha augmentat la despesa de 2,1 milions d’euros (un 48 %), a un ritme de mig milió anual.

Malauradament, en els comptes de l’any 2007 no s’ha inclòs el detall d’execució del pressupost (com es feia fins l’any 2005), el que impedeix al ciutadà d’analitzar més finament aquestes despeses, cosa que hauria estat molt interessant. Podem, però, quantificar les principals concessions:

- neteja viària = 885.000 euros
- recollida escombraries = 343.000 euros
- piscina municipal, salvament i socorrisme platges, abalisament platges = 187.000 euros


Les despeses financeres

Hem de dir que el deute de l’ajuntament ha baixat considerablement, ja que era de 5,7 milions l’any 2003, i és de 2,4 milions l’any 2007. Aquesta disminució es pot considerar el fruit d’una bona gestió, si es vol ser optimista, o el fruit d’una manca d’inversions al municipi si es vol ser pessimista. De tota manera, és una bona notícia que l’ajuntament disminueixi el seu (el nostre) deute.

Les despeses financeres del 2007 han estat de 127.000 euros (un 5,3 % del deute), mentre que varen ser de 120.000 euros l’any 2006 (un 3,4 % del deute). Es possible que l’augment del 2007 sigui degut a un augment dels tipus d’interès.


Les transferències corrents

L’evolució d’aquestes despeses els darrers anys ha estat:

- 2003 = 311.000 euros
- 2004 = 272.000 euros
- 2005 = 332.000 euros
- 2006 = 298.000 euros
- 2007 = 424.000 euros

Les despeses més importants han estat les següents:

- escola de música = 121.000 euros
- solidaritat = 89.000 euros
- ajudes a la família, a la infància, a la vellesa = 58.000 euros
- esports = 49.000 euros
- cultura = 24.000 euros
- mancomunitat de residus urbans sòlids = 18.000 euros
- federació de municipis, associació de municipis, consorci = 8.000 euros


Despeses dels òrgans de govern

Aquestes despeses ja estan incloses en el que ham vist fins ara, però és interessant conèixer-les. L’any 2007 han estat de 438.000 euros, dels quals 302.000 són de cost de personal i 128.000 de compres de bens corrents, per un pressupost de 374.000 euros, el que vol dir un 17 % de desviació respecte del pressupost.

Les despeses dels anys anteriors varen ser:

- 2004 = 438.000 euros (272.000 de personal i 154.000 de compra de bens i serveis*)
- 2005 = 370.000 euros (278.000 de personal i 87.000 de compra de bens i serveis)
- 2006 = 397.000 euros (294.000 de personal i 95.000 de compra de bens i serveis)
- 2007 = 438.000 euros (302.000 de personal i 128.000 de compra de bens i serveis)

L’any 2004 hi ha 117.000 euros “d’atencions protocol•làries i representatives”, quantitat que disminueix a 49.000 euros l’any 2005. No es dona el detall pels anys 2006 i 2007.

Observem que el cost de personal augmenta de manera més o menys normal, mentre que hi ha un augment molt important de compra de bens i serveis, del que no tenim el detall.


Conclusions

- L’augment del 50 % de les despeses corrents en només quatre anys és exagerada, i no respon, per molt que es vulgui justificar, a una millora de la mateixa magnitud de les prestacions que dóna l’ajuntament al ciutadà.

- No veiem enlloc un augment de la productivitat a l’ajuntament: cada vegada hi ha més treballadors, i cada vegada el cost d’aquests treballadors és més important: aquest cost augmenta més de pressa que el del nombre de treballadors associat a la inflació, el que mereix una explicació per part dels responsables. Explicació que hauria d’anar més enllà de dir que s’han augmentat els “serveis” que dona l’ajuntament.

- L’ajuntament hauria de frenar l’augment d’aquestes despeses, ja que en cas contrari ens trobarem amb un escanyament de les finances municipals d’aquí a pocs anys. Com? Posant sobre la taula la llista dels “serveis” que ofereix, i de eliminar els que tinguin menys o cap utilitat. Aquest és un exercici que demana molt de valor polític, que l’equip de govern actual serà difícil que faci, però que és imprescindible de fer.

- Però això sí, repeteixen a qui els vulgui escoltar que la manca de finançament no els permet de portar a terme les obligacions que tenen, i que moltes vegades corresponen a altres administracions. Això, que és veritat, té com a contrapunt que també fan moltes activitats que ningú els demana o que no tenen gairebé cap utilitat social, i que es podrien, i que s’haurien, de suprimir.

- Es una llàstima que l’estat de comptes de l’any 2007 no hagi inclòs el detall de les despeses. Ens hauria permès de dur el nostre anàlisi més lluny.

- Es una bona notícia que l’endeutament s’hagi anat reduint any rere any, però això és degut a unes inversions molt inferiors a les pressupostades, i això des de fa anys.

La presentació del pressupost de l’any vinent serà una bona ocasió per veure si l’equip de govern pensa fer alguna cosa per mantenir les despeses corrents controlades.

2 comentaris:

cigró negre ha dit...

m'estàs dient que d'un pressupost de 13.83 milions d'euros, tant sols en gastem 24000 € en cultura o 49000 € en esports???
i que gastem en l'escola de musica 121000 €, cinc vegades mes que el pressupost de cultura??????

diga'm si us plau que no ho he entés be...

ssr ha dit...

Les quantitats a les que vostè es refereix són les de les transferències corrents, és a dir, les subvencions que ha fet l'ajuntament.

Les despeses corrents completes de cultura i d'esports són les següents:

esports = 497.000 € (200.000 de personal, 249.000 de bens i serveis i 49.000 de subvencions)

cultura = 829.000 € (312.000 de personal, 618.000 de bens i serveis i 26.000 de subvencions)