diumenge, de desembre 26, 2010

Pressupost municipal 2011 – ingressos


Els ingressos municipals pressupostats per l’any 2011 estan en neta disminució respecte dels anys anteriors: 17,4 milions d’euros per 24,9 milions pressupostats pel 2010 i 31,3 milions realitzats l’any 2009. Hauríem de remuntar-nos a l’any 2004 per trobar uns ingressos més reduïts. Però hem de tenir clar que els dos anys anteriors tenien uns ingressos “dopats” per uns préstecs importants.


Impostos directes

Si comencem pels impostos directes, és a dir, IBI (contribució), impost sobre vehicles, impost sobre l’increment de valor dels terrenys i l’impost sobre activitats econòmiques, es manté sensiblement igual que al pressupost del 2010, és a dir, 8,05 milions d’euros.


La partida més important és l’IBI urbà. Es pressuposten 5,99 milions d’euros. Es pressuposta que hi haurà 15.934 unitats urbanes, de manera que la contribució mitjana serà de 376 € per unitat. Aquesta xifra d’unitats urbanes és molt més important que la pressupostada per l’any 2010, i, sobretot, més important que la real d’aquest any 2010, que és de 14.810, el que fa dubtar de que es pugui recaptar aquesta quantitat.


Hem d’assenyalar, en el camp dels impostos directes, la baixada espectacular de l’impost sobre increment del valor dels terrenys.


Impostos indirectes


Aquests impostos indirectes corresponen al impost sobre construccions, instal•lacions i obres. Es pot observar que la seva baixada encara ha estat més espectacular que la de l’impost sobre increment de valor dels terrenys.

Sumant aquests dos impostos (increment de valor dels terrenys i impost sobre construccions, instal•lacions i obres), si comparem el que representaven als anys del “boom” (2 milions d’euros) amb el que representen avui dia (500.000 €), veiem que els ingressos de l’ajuntament han baixat de 1,5 milions a causa de la crisi de la construcció. Això ens dóna una idea de quan s’haurien de reduir les despeses corrents.


Taxes i altres ingressos


L’element més important d’aquest grup d’ingressos és la taxa d’escombraries, que es manté sensiblement igual al pressupost del 2010 i al real del 2009, amb un lleuger increment del 3 %.


Les contribucions especials corresponen a l’urbanització de la riera. Es curiós constatar que cobreixen (i no ho dic amb doble sentit) el 100 % de l’inversió prevista.

Les partides més importants dels “divers” són els guals (130.000 €), la compensació de les companyies elèctriques i de gas (250.000 €), llicències d’obertura d’establiments (90.000 €), activitats esportives (85.000 €), clavegueram (105.000 €), cementiri i serveis funeraris (121.000 €), retirada de vehicles de la via pública (75.000 €), mercat (61.000 €).


Transferències corrents


La partida més important correspon a la participació dels tributs de l’estat. Aquesta participació baixa respecte dels anys del boom econòmic, degut a que l’estat recapta menys impostos. La quantitat corresponent en euros per habitant és de 156.


La resta de les principals transferències corrents provenen de:

Generalitat de Catalunya = 185.000 € per la llar d’infants, 75.000 € per la llei de barris.
Consell Comarcal = 227.000 € per Benestar i Família, 85.000 € pel menjador escolar.
Diputació = 50.000 € per les platges, 49.000 per l’acció social.
Consorci de Transport Metropolità = 58.000 €
Fons de Cooperació Local de Catalunya = 256.000 €

Ingressos patrimonials

Els ingressos de 305.000 corresponents a aquesta partida són:

Concessió administrativa de terrenys a la mancomunitat RSU = 13.000 €
Concessions camp de futbol i bars poliesportiu i casal d’avis = 23.000 €
Concessions aprofitament platges = 69.000 €
Interessos dipòsits = 200.000 €


Transferències de capital

Es tracta d’una subvenció de 400.000 € de la Generalitat per les actuacions al barri del Castell.


Actius financers

Els 36.000 € d’aquesta partida corresponen al reintegrament de bestretes al personal.


Comentaris

Pocs comentaris podem fer sobre aquest pressupost d'ingressos:

- Els ingressos per l’IBI urbà és possible que siguin més petits que els pressupostats ja que el nombre previst d’unitats sembla exagerat.

- Les contribucions especials pel projecte d’urbanització de la riera són el 100 % del cost previst de la inversió.

 - Esperem que la Generalitat, que encara no ha aprovat els pressupost pel 2011, tenint en compte el seu estat de comptes, pugui fer-se càrrec de totes les subvencions i transferències de capital previstes.