dimarts, de gener 18, 2011

Pressupost municipal 2011 – Despeses

Com que ja hem parlat de les inversions pressupostades pel 2011, avui examinarem les despeses sense comptar les inversions. Aquestes despeses són de 16,39 milions d’euros, amb una petita disminució respecte del pressupost de l’any 2010, que era de 16,62 milions. Tenint en compte la rebaixa dels sous del personal, imposada pel govern central, i les despeses de l'empresa pública Malgrat Turisme, S.A., el pressupost de 2011 no sembla pas ser un pressupost gaire auster, que és el que convindria en època de vaques magres.
L’empresa Malgrat Turisme, S.L.

A aquestes despeses s’hi hauria d’afegir les despeses de l’empresa municipal Malgrat Turisme, S.L., que són (arrodonint les xifres) de 129.000 euros de personal i 259.000 euros de compra de bens corrents i serveis, és a dir, un total de 458.000 euros, tenint uns ingressos de 84.000 euros.

Aquestes despeses de la societat Malgrat Turisme no estan incloses en les xifres d’aquest comentari.


Despeses de personal

Les despeses de personal representen, seguretat social inclosa, 7,77 milions, per 8,04 de l’any anterior, un 3,4 % menys. Aquesta reducció és més petita que el retall dels sous del 5 %. L’explicació es troba en que augmenta el personal de l’ajuntament, que passa de 211 a 215 (+ 1,9 %).

Direm que les assignacions als regidors passen dels 362.500 € pressupostats pel 2010 als 302.000 € pressupostats per aquest any (seguretat social inclosa), una disminució del 16,7 %, el que és molt meritori si, de veritat, s’arriba a complir. Sense tenir en compte la seguretat social, es passa de 277.500 € a 227.000 € (- 18,2 %)


Despeses de compra de bens corrents i serveis

Tampoc en aquest apartat es veu gaire tendència a l’estalvi, ja que, encara que poc, les despeses augmenten, passant dels 6,86 milions pressupostats pel 2010 als 7,12 pressupostats pel 2011.

La següent taula presenta el resum de les despeses principals, comparades amb les del pressupost de l’any anterior. Es una mica llarga, però permet de veure que hi ha 52.000 euros d’arrendaments de locals, que el lloguer dels cotxes de seguretat ciutadana costa 72.000 euros, que les dietes del personal costen més de 100.000 euros, que el servei de recaptació (treball que no fa l’ajuntament) té un cost de 340.000 euros, que la neteja viària costa 765.000 euros i la de les diverses dependències municipals, 417.000, i tota una sèrie de dades interessants.

Comparant les despeses pressupostades l’any 2011 amb les de l’any 2010, hi trobem dues diferències importants: augment del cost de l’electricitat, que augmenten de 55.000 €, i disminució important de les despeses diverses (activitats culturals i esportives i divers), que baixen de 150.000 €. També hi ha una curiositat malsana: les dietes d’assistència a òrgans de govern augmenten de 24.000 €.

 
Transferències corrents

Tenen un augment significatiu respecte dels anys anteriors. Només l’any 2007 havien sigut tan elevades. En tenim el resum a la taula següent, on podem observar que són la còpia conforme al pressupost del 2010, menys pel que fa al menjador escolar, notablement superior aquest any, i que explica la diferència.


Despeses i passius financers

El deute estimat a finals de l’any 2010 és de 16,5 milions d’euros, i es preveu reduir-lo a 15,5 milions a finals del 2011.

Les despeses per interessos es preveuen inferiors a les de l’any passat, però això podrà variar segons l’evolució dels tipus de l’euribor.

Comentaris

- El pressupost de despeses és un pressupost de continuïtat, sense idees per acomodar-lo als ingressos, que seran previsiblement inferiors als pressupostats. Podríem dir, fora d’algunes excepcions, s’ha copiat el pressupost de l’any anterior pel que fa a les despeses que no són de personal ni financeres.

- A senyalar l’augment de personal.

- L’empresa Malgrat Turisme, S.L., té unes despeses importants. Es d’esperar que aquesta empresa pugui donar uns bons avantatges al turisme local, per poder-ne treure una rendibilitat pel conjunt de l’economia local.

- La gestió d’aquest pressupost no serà senzilla, i és possible que s’hagin de fer retalls a les despeses previstes, tant de personal, com de transferències corrents, com de compres de bens i serveis. Esperant que les despeses financeres no augmentin. Si no es fa així, sempre quedarà el recurs de no reduir el deute d’un milió d’euros com pressupostat.