divendres, de juliol 04, 2014

La balança fiscal de l’any 2011

El Departament d’Economia de la Generalitat acaba de publicar la balança fiscal del 2011. Com sempre, hi trobem dues maneres de calcular-la: la del flux monetari i la del flux càrrega-benefici.

Resumint:

Mètode del flux monetari
Ingressos de l’estat a Catalunya = 47.725 milions
Despeses de l’estat a Catalunya = 39.903 milions
Dèficit fiscal = 7.822 milions

Mètode del flux càrrega-benefici
Ingressos de l’estat a Catalunya = 46.859 milions
Despeses de l’estat a Catalunya = 42.827 milions
Dèficit fiscal = 4.032 milions

Per més detalls, es poden consultar les taules següents:


 Aquests són els dèficits fiscals reals. Però l’estat ha tingut un dèficit important, i aquest dèficit significa impostos futurs. Per aquesta raó, el dèficit es modifica prenent la hipòtesi d’un pressupost equilibrat de l’estat, és a dir, d’un estat en que els ingressos siguin iguals a les despeses. Per l’any 2011, l’estat ha tingut uns ingressos de 248.304 milions i unes despeses de 285.565 milions, és a dir, un dèficit de 37.381 milions.

A l’hora d’equilibrar els saldos fiscals es pot optar per dos ajustos. D’una banda, per la  via de les despeses, és a dir, rebaixant les despeses al mateix nivell que els ingressos,  i, de l’altra, per la via dels ingressos, és a dir, incrementant els ingressos fins al mateix  import que les despeses. L’ajust via despeses suposaria reduir-les fins a 248.304  milions d’euros, i l’ajust via ingrés suposaria augmentar-los fins a 285.685 milions  d’euros.

L’ajust de les despeses al mateix nivell que els ingressos ve a representar que  l’administració central corregirà aquest dèficit reduint les despeses i, per tant, la  imputació a Catalunya d’aquest ajust es fa reduint les despeses segons el pes que  representen en el total estatal. Aquesta hipòtesi té coherència amb el fet d’imputar les  despeses en interessos en funció del pes de les despeses que l’Estat destina a  Catalunya ja que, de fet, aquests interessos són la càrrega del deute derivada dels  successius dèficits públics.

Els resultats són:

Flux monetari
Saldo equilibri ingressos = 15.006 milions = 7,7 % del PIB
Saldo equilibri despeses = 13.043 milions = 6,7 % del PIB

Flux càrrega-benefici
Saldo equilibri ingressos = 11.087 milions = 5,7 % del PIB
Saldo equilibri despeses = 9.636 milions = 5,0 % del PIB

En èpoques de crisi econòmica i taxes d’atur elevades, el mètode del flux monetari,  que mesura l’impacte econòmic generat per l’activitat de l’administració central en un  territori, pren molta més rellevància. Així, segons aquesta metodologia, el resultat de la  balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central el 2011 és de 15.006 milions  d’euros, un 7,7% del PIB català.

Al gràfic següent podem veure l’evolució del dèficit fiscal calculat d’aquesta manera, des de l’any 1986 fins al 2011. 


 Que Espanya roba a Catalunya? Cadascú pot tenir la opinió que vulgui, però, si hem de comparar-nos amb altres països més o menys federals, aquest dèficit, que hem vist que ha sigut del 7,7 % del PIB, no hauria de passar del 3 o del 4 %, que és el que tenen els estats federats més rics d'Alemanya o dels Estats Units.