dilluns, d’octubre 12, 2015

La guerra de Síria i el canvi climàtic

A un article publicat al mes de març, titulat Climate change in the Fertile Crescent and Implications of the recent Syrian drought, s'estudia la sequera que va assolar la regió de Síria durant els anys 2007 a 2010, i s'arriba a les següents conclusions:

- aquesta sequera va ser la pitjor des que es tenen registres instrumentals, i va causar una disminució important i generalitzada de les collites, el que va donar lloc a emigracions massives de famílies camperoles cap a les ciutats.
- Síria és un país amb polítiques agrícoles i mediambientals poc sostenibles, de manera que aquesta sequera va tenir un efecte catalític que va conduir a desordres polítics.
- és molt probable que aquesta sequera es degui al canvi climàtic provocat per l'activitat humana.

La tendència de les precipitacions, temperatura i pressió al nivell del mar dels últims cent anys, juntament amb els models climàtics, suggereixen amb força que, com a conseqüència de l'activitat humana, principalment a causa de l'emissió de diòxid de carboni i altres gasos d' efecte hivernacle, la probabilitat de sequeres persistents en aquesta regió ha augmentat molt. La probabilitat que ocorrin sequeres de tres anys de durada, com la dels anys 2007 a 2010, és de dues a tres vegades més gran que la deguda a la variabilitat natural. D'on s'arriba a la conclusió que la influència humana sobre el sistema climàtic és una de les causes principals de l'actual conflicte sirià.

El govern sirià hauria pogut fer front a la conseqüències socials de l'emigració massiva de camperols cap a les ciutats si no hagués estat que la seva producció de petroli estava disminuint, alhora que augmentava el consum intern. Tot això va fer que els recursos de l'estat per fer front als problemes socials també van disminuir. Mentre aquests recursos van ser importants, es van fer servir per subvencionar els productes bàsics i les compres de material agrícola, el que va conduir a un augment important de la població siriana.A l'article es mostra que la disminució recent en les precipitacions de Síria és una combinació de la variabilitat natural del clima i d'una tendència a llarg termini, i que la severitat de la sequera observada és altament improbable sense aquesta tendència a llarg termini.

Els canvis a les precipitacions de Síria estan lligats a l'augment de la pressió al nivell del mar a la Mediterrània oriental, que també mostra una tendència a llarg termini. També hi ha hagut una tendència a llarg termini d'augment de les temperatures, que també ha contribuït a la disminució de la humitat del sòl.(A) Precipitació mitjana àrea de Síria durant els sis mesos d'hivern (mitjana de novembre-abril), utilitzant dades CRU3.1 quadriculada.
(B) CRU temperatura anual prop de la superfície (l'ombrejat vermell indica la persistència recent per sobre del que seria normal a llarg termini).
(C) Índex de Severitat Palmer de Sequera (Palmer Drought Severity Index - PDSI) anual, auto-calibrat.
(D) Població total de Síria.

No hi ha cap causa natural que expliqui aquesta tendències a llarg termini, mentre que l'augment de la temperatura i la disminució de les precipitacions són coherents amb els models que estudien la resposta a l'augment dels gasos d'efecte hivernacle. És més, els models assenyalen pel futur un augment de les temperatures i una disminució encara més important de les precipitacions a la Mediterrània oriental, el que no pot més que agreujar els problemes actuals.

En resum, la guerra de Síria i el seu corol·lari d'emigracions massives es deuen, molt probablement, al canvi climàtic provocat per les activitats humanes, agreujat per la disminució dels recursos de l'estat derivats del petroli, i és possible que no sigui més que un preludi del futur que ens espera.