dimarts, de juny 15, 2010

Ajuntament - comptes de l’any 2009 - ingressos

L’any 2009 és un any atípic pel que fa als comptes de l’ajuntament de Malgrat. I això per dues raons: el pla E, que va injectar més de 3 milions a les inversions, i un augment molt important de l’endeutament, conseqüència de dos emprèstits (5,9 milions d’euros a la Caixa i 3,1 milions a Caja Madrid). La següent taula ens dóna els valors reals dels ingressos i de les despeses dels darrers cinc anys, i la figura ens permet de veure-ho més gràficament.

Ingressos

Els ingressos per origen es poden seguir a la taula següent:


A destacar la baixada dels impostos indirectes (obres i construccions) i l’augment de les transferències de capital i dels passius financers (préstecs).
 
 
Ingressos ordinaris

Els ingressos ordinaris comprenen els impostos directes i els indirectes, les taxes i els preus públics, les transferències corrents (entre les quals la principal és la participació als impostos de l’estat) i les contribucions especials.

Els ingressos ordinaris han disminuït d’un 0,5 % respecte de l’any 2008. Els impostos directes han augmentat un 0,9 %, els indirectes (que són els impostos sobre instal•lacions, construccions i obres), han disminuït molt, un 59 %, les taxes han baixat un 0,8 %, les transferències corrents han disminuït un 5,3 %. Les contribucions especials han augmentat molt.

La taxa més important correspon a la de recollida i tractament d’escombreries, per valor de 1,75 milions d’euros, uns 150.000 euros més que la del l’any 2008.


Pel que fa als impostos directes, l’IBI (contribució), ha continuat augmentant, així com l’impost sobre els vehicles. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys ha disminuït fortament, mentre el d’activitats econòmiques ha disminuït per tornar als valors de tres i quatre anys enrere.

Es també interessant, dintre de les transferències corrents, veure l’evolució de les transferències que l’ajuntament ha rebut de la seva participació als tributs de l’estat. Aquesta participació va tenir un augment important l’any 2006, i des de llavors es manté grosso modo al mateix nivell.Transferències de capital

Els altres ingressos tenen, per l’any 2009, dues partides importants: les transferències de capital i els passius financers (préstecs).

Pel que respecta a les transferències de capital, han augmentat fortament respecte dels anys anteriors, degut als 3,2 milions d’euros del pla E (camp de futbol i plaça del pavelló)Endeutament

Pel que fa als passius financers, l’ajuntament ha obtingut 9,76 milions d’euros de préstecs de diverses entitats financeres. Els més importants són els de la Caixa (5,9 milions al 0,5 %, pel Centre Cultutal) i el de Caja Madrid (3,1 milions al euribor + 1,25 %, per finançar diverses inversions)


L’endeutament durant l’any 2009 ha passat de 3,3 a 12,4 milions d’euros. Es a dir, hi ha hagut un augment de 9,1 milions, com es pot veure a la taula següent:

El gràfic dóna l’evolució de l’endeutament des de l’any 1992. Es pot observar que el deute s’havia anat reduint des de l’any 1998 fins al 2007, i que l’augment del 2009 és el més important de la sèrie.


Comentaris

El que crida més l’atenció és l’augment tant important de l’endeutament de l’ajuntament. S’entén el préstec de la Caixa, ja que les seves condicions són molt bones per l’ajuntament (interès del 0,5 % a 15 anys, amb 5 anys de carència), però molt menys el de la Caja Madrid, a priori perfectament prescindible, amb un interès molt més elevat i que té una revisió amb l’euríbor (euríbor que, probablement, augmentarà durant els 10 anys del préstec).

Aquests préstecs de l’any 2009 segueixen la tendència començada l’any 2008, on es va demanar un préstec a Caixa de Catalunya per 1,2 milions d’euros.

Malgrat un augment dels préstecs de 9,1 milions d’euros, el resultat pressupostari “només” ha sigut de 5,1 milions. El que vol dir que durant l’any 2009, l’ajuntament ha “menjat” 4 milions dels préstecs. Veurem en una propera entrada, la dedicada a les despeses, on han anat a parar.