dimarts, d’agost 24, 2010

Les despeses municipals de l’any 2009

El total de les despeses municipals de l’any 2009 van ser de 26,17 milions d’euros, que podem dividir en:

Despeses corrents = 15,43 milions d’euros
Inversions = 7,56 milions d’euros
Transferències de capital = 0,2 milions d’euros

Comparant les despeses amb les dels anys precedents, es nota un fort augment en les inversions.

Les despeses corrents

Les despeses corrents són les que millor descriuen el funcionament normal d’un ajuntament. Les despeses corrents de l’any 2009 es descomponen així:

Despeses de personal = 7,92 milions d’euros
Compra de bens corrents i serveis = 7,09 milions d’euros
Despeses financeres = 0,07 milions d’euros
Transferències corrents = 0,34 milions d’euros

Aquestes despeses corrents han augmentat aproximadament un 1 % respecte de l’any 2008, en que varen ser de 15,25 milions.


Per habitant, les despeses corrents han sigut de 829 euros, gairebé igual que l’any 2008, en què varen ser de 821. L’any 2005 varen ser de 638 euros: si apliquem la inflació des de l’any 2005 a l’any 2009, que és d’un 15 %, sobre la base de l’any 2005, les despeses corrents haurien hagut de ser de d’uns 735 euros per habitant. Malgrat la contenció de 2009, les despeses corrents s’han disparat durant els darrers 5 anys.

Les despeses de personal, en canvi, han continuat augmentant, ja que l’any 2008 varen ser de 7,65 milions d’euros, 270.000 € menys. Per habitant, aquestes despeses han passat de 314 euros l’any 2005 a 426 l’any 2009. Prenent com a base l’any 2005, i aplicant una inflació del 15 %, l’any 2009 haurien d’haver sigut de 361 euros per habitant.
Pel que fa a les transferències corrents, es tracta de subvencions. Les més significatives del total dels són:

Escola de Música = 73.000 €
Escola de futbol = 30.000 €
Mancomunitat Alt Maresme = 20.000 €


Inversions

Hi ha hagut un augment molt important de les inversions durant l’any 2009, en part degut a Pla E del govern central. Aquest Pla E ha suposat unes inversions de 3,21 milions d’euros (0,15 per la remodelació de la plaça Germans Margall i 3,06 pel nou camp de futbol). Sense aquesta ajuda del Pla E, les inversions diguem-ne corrents, han sigut de 6,35 milions, un 50 % més importants que les dels anys anteriors (4,32 milions anuals de 2005 a 2008).

Les altres inversions importants varen ser:

Adquisició finques = 873.000 €
Avinguda Colom = 336.000 €
Via perimetral de Llevant = 389.000 €
Pas a nivell Abat Oliva = 1.253.000 €
Barri del Castell = 749.000 €
Caserna Policia local = 2.622.000 €

 
Conclusions
1 - L’any 2009 s’ha realitzat un esforç de contenció de despeses corrents, que han crescut, respecte de l’any 2008, aproximadament com la inflació. Que no és poc esforç per un ajuntament acostumat a augmentar les seves despeses corrents el doble que la inflació.

2 - S’han realitzat moltes més inversions que els anys precedents, en part pel Pla E del govern central i en part per un augment important de les inversions “corrents”.

3 - La tresoreria ha passat de 4,65 milions el dia 1 de gener a 8,63 el 31 de desembre, és a dir, un augment de gairebé 4 milions. L’endeutament ha passat, a les mateixes dates, de 3,72 a 12,82 milions, és a dir, un augment de més de 9 milions. Durant l’exercici, doncs, s’han gastat 5 milions de diner a crèdit, el que vol dir que només hi hauria hagut diners per una inversió “corrent” d’un milió d’euros aproximadament a no ser per un augment de l’endeutament. Els propers exercicis poden ser complicats, molt complicats, des del punt de vista econòmic.