dimecres, de febrer 11, 2015

Els comptes de l’ajuntament de l’any 2014

L’ajuntament acaba de publicar els estats comptables d’ingressos i despeses de l’any 2014, que veiem resumits al quadre següent. Es va ingressar (en drets reconeguts nets) 18,94 milions i es van gastar (en obligacions reconegudes netes) 17,22 milions. Un superàvit de 1,72 milions.


 Alguns diran que aquest superàvit és degut a una bona gestió, però la realitat ens diu que és degut a unes inversions escarransides a més no poder, les més petites de la sèrie històrica dels darrers 11 anys. Podem veure com les inversions van disminuint des de fa tres anys.


 Afegim un quadre amb les inversions de l’any 2014 per qui vulgui fer-se càrrec del treball que s’ha fet a la Casa Gran el passat exercici.


 Un altre punt a assenyalar és que hi ha hagut 1,21 milions de despeses financeres, corresponents a l’amortització de préstecs, i 186.000 euros de despeses financeres corresponents en bona part a interessos dels préstecs a mig i llarg termini (127.000 euros), la resta corresponent a “altres despeses financeres”, que un es pot preguntar què seran. Per contra, els ingressos per interessos dels dipòsits ha sigut de 53.000 euros, amagats en el capítol “ingressos patrimonials”.

Un dèficit important (que no sabem si és de 133.000 o de 84.000 euros, ja que no sabem què són les altres despeses financeres), que és degut a uns préstecs que varen endeutar fortament l’ajuntament fa uns anys per fer inversions que mai s’han dut a cap i que permeten tenir un coixí per pagar els proveïdors a 30 dies, no per una bona gestió de la que alguns presumeixen, sinó perquè es va tirant de la rifeta que representen aquests quartos pels que es paguen interessos. Però aquests préstecs es van tornant i un dia s’acabaran. Un dia algú haurà de fer els comptes del què ha costat tenir tots aquests milions al banc.

En resum, un any sense pena ni glòria pel que fa a l’activitat municipal. Com que hi ha eleccions aquest any, el govern municipal dirà que hi ha hagut obstrucció de la part de l'oposició, i l'oposició dirà que el govern municipal no ha fet res. Gairebé com sempre passa.