dimecres, de febrer 03, 2016

La EPA del quart trimestre de 2015

La EPA (Enquesta de Població Activa) del darrer trimestre dóna una disminució de les persones aturades tant a Catalunya com a Espanya. A Catalunya, al quart trimestre de 2015 hi ha 668.600 persones aturades, mentre que un any abans n’hi havia 756.500. L’atur ha disminuït en 87.900 persones. L’atur a Catalunya és del 17,7 % (pel 19,9 % un any abans) mentre que al conjunt d’Espanya és del 20,9 %. Aquesta disminució ens ha estat venuda pels diferents governs com una molt bona notícia.


 Pel que fa a les persones que tenen una ocupació, han passat de ser 3,048 milions al darrer trimestre del 2014 a 3,102 milions un any després. El número de persones ocupades ha augmentat en 53.800, quantitat que és més petita que la disminució de l’atur.


 Finalment, la quantitat d’actius ha sigut de 3,770 milions al darrer trimestre del 2015, mentre que era de 3,804 milions un any abans. La quantitat d’actius ha disminuït en 34.100 persones (que és la diferència entre la disminució de l’atur i la dels ocupats).


 Si mirem els assalariats, els del sector públic s’han mantingut estables durant l’any 2015 (han augmentat en 1.300), i els del sector privat han augmentat, passant de 2,156 milions a finals del 2014 a 2,186 a finals del 2015, un augment de 30.000 persones. En això el conjunt d'Espanya ha estat diferent, ja que els assalariats del sector públic han augmentat molt: 67.000 l'any 2015. Els ocupats per sector no han variat massa durant l’any 2015:

ú       Els del sector agrícola han passat del 1,5 al 1,7 % (al conjunt d’Espanya és del 4,3 %)
ú       Els del sector industrial han passat del 18,7 al 19,0 % (al conjunt d’Espanya és del 13,6 %)
ú       Els del sector de la construcció han passat del 6,3 al 5,7 % (al conjunt d’Espanya és del 5,8 %)
ú       Els del sector serveis s’han mantingut en el 73,6 % (al conjunt d’Espanya és del 76,2 %)


La conclusió és que la disminució de l’atur no és només deguda a la millora de la situació econòmica, sinó que en un 40 % és deguda a la disminució de les persones actives, bé perquè hagin emigrat, bé perquè hagin deixat de buscar feina. 


Aquesta disminució de les persones actives és particularment greu si agafem les persones de 16 a 34 anys, on hi trobem que, durant l’any 2015, han passat de 1,116 milions al final del 2014 a 1,062 dotze mesos més tard, és a dir, 53.700 persones menys. Si agafem la xifra de l’any 2008, aquesta població activa de 16 a 34 anys ha disminuït en mig milió de persones (era de 1,557 milions a finals del 2008). I així és impossible que un país tingui futur.

I al conjunt d’Espanya, les coses són encara pitjors, ja que la població activa de 16 a 34 anys ha disminuït, des de finals del 2008 fins ara, en 2,7 milions de persones.