dijous, de desembre 24, 2015

Els pressupostos municipals pel 2016

Encara que els pressupostos municipals de Malgrat es modifiquin de manera substancial durant l’any, el que vol dir que no s’han previst moltes de les coses que es volen fer, i que hi ha molta improvisació, comentarem els de l’any 2016.

Els pressupostos de l’any 2016 preveuen un resultat equilibrat, sense dèficit ni superàvit, per un total de 18,94 milions d’euros. Al quadre següent es poden veures els comptes reals del 2010 al 2014, el pressupost actualitzat del 2015 (que serà aproximadament el real de l’any) i el pressupost del 2016.Al capítol d’ingressos hi trobem, com a partida més important, la dels impostos directes, 8,63 milions, dels que

6,46 milions són de la contribució (IBI urbana)
900.000 euros corresponen a l’impost de vehicles de tracció mecànica
700.000 euros venen de l’impost d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
550.000 euros són de l’impost sobre activitats econòmiques

La segona partida en importància és la de taxes i altres ingressos, amb 4,44 milions, dels que:

ú       1,92 milions són de la taxa de recollida i tractament d’escombraries
ú       335.000 euros venen de les multes
ú       250.000 euros corresponen a la compensació companyies elèctriques i de gas
ú       155.000 euros són de les entrades de vehicles i reserves espai a la via pública
ú       131.100 euros del Conveni Ecoembes (reciclatge de residus)
ú       125.000 euros venen del que es cobra per la llar d’infants
ú       112.500 euros són de la taxa de clavegueram
ú       95.000 euros són del recàrrec de constrenyiment
ú       90.000 euros venen de sancions per incompliment d’ordenances
ú       80.000 euros corresponen a taules i cadires
ú       I així fins a 75 ítems

La tercera partida és la de transferències corrents, amb 4,38 milions, dels que:

ú       3,34 milions corresponen a la participació dels tributs de l’estat
ú       203.775 euros venen del fons de cooperació local de Catalunya
ú       145.425 euros provenen del suport a la reactivació econòmica de la Diputació
ú       133.000 euros del Consell Comarcal del Maresme, subvencions finançament EBASP (equip bàsic d’atenció primària)
ú       I així fins a 40 ítems

Finalment, hi ha uns ingressos de 1,09 milions corresponents als passius financers:

ú       175.000 euros d’ajuts de caixa de la Diputació
ú       915.000 d’un préstec a llarg termini

En resum, un pressupost d’ingressos clàssic, on no es preveu gairebé res en transferències de capital (només hi ha 60.000 euros de la Generalitat pel barri del Castell), el que vol dir que no hi ha, per ara, cap ajuda ferma per fer inversions, i on hi ha uns ingressos patrimonials de 143.000 euros, dels que 20.000 euros són d’interessos i 85.000 de la concessió administrativa de l’aprofitament de les platges

Pel que fa al capítol de despeses, la partida més important, com sempre, és la de personal, que s’endú 8,00 milions, dels que 283.750 euros són de les assignacions als regidors, i 93.500 euros corresponen a la seguretat social dels càrrecs electes. El total de les despeses en seguretat social és de 1,72 milions (un 21,5 5 del total)

La segona partida de despeses són les despeses en béns i serveis, amb un total de 7,04 milions, un caixó de sastre on hi ha totes les compres de l’ajuntament. Destaquem:

ú       1,26 milions de contractes de neteja, dels que 795.000 són per la neteja dels carrers i 104.000 per la neteja de les platges
ú       744.500 euros per la recollida de residus urbans
ú       571.000 euros pel consorci de tractament de residus urbans
ú       385.000 euros per la gestió dels residus urbans de la mancomunitat de l’Alt Maresme
ú       530.050 euros de subministrament elèctric, del que 269.000 són per l’enllumenat públic
ú       340.000 euros pels serveis de recaptació
ú       325.175 euros de conservació d’edificis, parcs, camps d’esport, etc
ú       254.000 pel contracte de l’escola bressol
ú       238.900 euros d’arrendaments diversos
ú       210.625 euros de manteniment d’ascensors, climatitzacions, vehicles, xarxes informàtiques, etc.
ú       200.000 euros pels serveis d’ajuda domiciliària
ú       193.000 euros per festes populars
ú       164.775 euros per activitats
ú       141.000 euros de material divers
ú       121.000 euros pel servei de socorrisme de les platges
ú       85.000 euros del contracte d’atenció telefònica i informació de seguretat
ú       80.275 euros de material d’oficina, informàtic, etc.
ú       68.000 euros del contracte de la grua municipal
ú       59.450 euros de telèfon
ú       58.900 euros de subministrament de gas
ú       52.550 euros d’assegurances
ú       50.250 euros de vestuari, dels que 36.000 són per la policia municipal
ú       46.200 euros de combustible
ú       45.225 euros de despeses de funcionament
ú       34.000 euros de subministrament d’aigua
ú       26.000 de despeses en comunicacions postals

Després venen les inversions reals, amb un import de 1,92 milions, de les que podem veure el detall al quadre següent. La més important correspon a la urbanització de l’avinguda de Barcelona.


 Finalment, tenim els passius financers, per 1,09 milions, corresponents a l’amortització de préstecs (1,03 milions) i a l’amortització de les ajudes de caixa de la Diputació (60.000 euros)


En resum, un pressupost equilibrat, en el que es veu, per ara, molt poca cosa de les promeses electorals de millora del poble. Esperarem i veurem, ja que l’any 2015 ens han sorprès amb unes despeses molt més importants que les previstes i amb un dèficit, no previst al pressupost inicial, de més de 2 milions d’euros.