diumenge, de gener 15, 2017

Els pressupostos municipals del 2017 (Ingressos)

S’han aprovat els pressupostos municipals de l’any 2017, que han quedat en 20,46 milions d’euros, a comparar amb els pressupostos inicials del l’any 2016, que van ser de 18,93 milions, o amb els pressupostos finals del 2016, que eren de 22,00 milions. Encara no han sortit les xifres definitives de l’any 2016, pel que farem la comparació amb el pressupost actualitzat de l’any 2016. Examinem primerament el pressupost d’ingressos.

1. Impostos directes

Els impostos directes són els ingressos més importants de l’ajuntament. Comprenen la contribució urbana, la contribució rústica, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys i l’impost sobre activitats econòmiques.

Les contribucions rústica i urbana augmenten respecte del 2016, mentre que l’impost dels vehicles baixa. Els altres dos impostos són iguals als de l’any 2016.


2. Impostos indirectes

Aquests impostos es corresponen a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Al pressupost de l’any 2016 eren de 150.000 €, i per l’any 2017 es preveuen 200.000 €. Als anys 2006 i 2007, en ple boom econòmic, s’havia arribat a recaptar més d’un milió d’euros per aquest concepte.


3. Taxes i altres ingressos

Aquest capítol conté tots els altres ingressos de l’ajuntament, des de la recollida d’escombraries, passant per les multes, contribucions especials, permisos diversos, venda d’energia, etc. Al quadre següent en tenim els conceptes més importants. El total d’ingressos d’aquest apartat és de 4,98 milions, 529.000 € més que l’any anterior.

La principal diferència respecte de l’any 2016 són les contribucions especials per les obres carrers de Llibertat i Sant Elm, amb 600.000 €.

Aquest any no es preveuen ingressos deguts a la llar d’infants.


4. Transferències corrents

A aquest capítol hi trobem les transferències d’altres organismes públics a l’ajuntament i destinades a despeses corrents. La transferència més important és la de l’estat, pressupostada en 3,4 milions per l’any 2017, 65.000 € més que al pressupost del 2016.

Les diferències més importants respecte de l’any passat les trobem a les transferències de la Diputació (- 312.000 €) i a la del Servei d’Ocupació de Catalunya, on no hi ha res pressupostat pel 2017. Aquestes transferències aniran evolucionant al llarg de l’any, ja que els pressupostos de la Diputació i de la Generalitat es fan a partir de programes concrets que, a l’hora d’aprovar els pressupostos inicials, encara no s’han concretat.


5. Ingressos patrimonials

Aquí es comptabilitzen els ingressos de les concessions i els interessos bancaris dels comptes de l’ajuntament. Els interessos han passat de 20.000 € al pressupost l’any 2016 a 5.000 per l’any 2017.

El principal concepte és el de la concessió de les platges, que queda igual que l’any anterior. De les altres concessions, baixen les dels bars del casal d’avis i del camp de futbol, i puja la del poliesportiu.

6. Alienació d’inversions reals

Es tracta de desinversions. S’obren alguns conceptes amb un valor de 100 € cada un, per si fos necessari al llarg de l’any. En realitat, no hi ha res de previst.

7. Transferències de capital

Aquí es comptabilitzen les transferències d’altres organismes públics dedicades a inversions.

El concepte més important és la transferència de la Diputació per l’adquisició de finques, amb 805.000 €.8. Actius financers

Aquest capítol recull els ingressos corresponents a les devolucions dels avançaments fets al personal (bestretes), així com l’adquisició d’actius financers, tant interns com externs. Normalment, en els pressupostos inicials, només es preveuen les bestretes. Durant el curs de l’any, tal com va passar l’any passat, s’hi poden incloure altres actius si és necessari. En el cas del 2016, s’hi van incloure 2,4 milions per poder fer front a les inversions no previstes al pressupost inicial. Aquests 2,4 milions procedien del romanent de caixa.9. Passius financers

Aquí hi venen els préstecs que es compta demanar durant l’any. Per raons que escapen al contribuent, cada any es compta demanar un préstec de 915.000 €, que no es demana mai. Per 2017 s’han calcat les xifres de l’any anterior.
Comentaris

Un pressupost d’ingressos molt continuista. Això de continuista no s’ha d’interpretar com una crítica, sinó com una constatació. L’avantatge que tenen els gestors de l’ajuntament és que aquest pressupost l’aniran modificant, de vegades, com l’any passat, d’una manera molt important. D’això se’n pot deduir que no s’han trencat pas massa el cap quan els han fet. I això ho veurem de manera més clara quan parlarem de les despeses, sobretot de les inversions.

Per cert, no sé si és gaire presentable pressupostar 600.000 € de contribucions especials quan es compta amb l’oposició dels veïns que les han de pagar. Podria semblar, pels malpensats, una actuació prepotent.