diumenge, de gener 29, 2017

Els pressupostos municipals del 2017 (Despeses)

El pressupost de l’any 2017 és de 20,26 milions d’euros, a comparar amb el pressupost inicial de l’any 2016, que era de de 18,93 milions, o amb els pressupostos finals del 2016, que eren de 22,00 milions. Encara no han sortit les xifres definitives de l’any 2016, pel que farem la comparació amb el pressupost actualitzat de l’any 2016. Examinem el pressupost de despeses.1. Despeses de personal

El pressupost de l’any 2017 presenta una disminució de 539.000 € al capítol de despeses de personal. Hi trobem 45.000 € deguts a que l’any 2016 es va pagar el retard de la paga extra de l’any 2012. La resta deu ser que disminueix la quantitat de persones que treballaran a l’ajuntament l’any 2017.


2. Despeses en béns i serveis

Aquest capítol presenta una disminució de 124.000 € respecte del pressupost final del 2016.

Les despeses més importants són les de la neteja viària (795.000 €) i les escombraries (744.000 + 571.000 + 385.000 = 1,7 milions). En conservació i manteniment les despeses són de 592.000 €. El subministrament elèctric total és de 545.000 €, dels que 276.000 corresponen a l’enllumenament dels carrers.

Es crea una promoció d’habitatge (40.000 €) i el centre obert (34.000 €) i desapareixen els horts urbans.

La diferència més important amb l’any 2016 el trobem a l’escola bressol (- 104.000 €)


3. Despeses financeres

Passen de 89.000 a 114.000 € degut a l’augment de la partida d’interessos de préstecs de mig i llarg termini.


4. Transferències corrents

Lleugera disminució respecte de l’any 2016. La partida més important, la transferència a l’empresa de turisme municipal, no varia, i es queda en 254.000 €.

Desapareix la subvenció a l’escola de futbol i es creen la subvenció per pagar l’UBI i les beques escolars. Es redueixen les partides d’ajudes a la infància i a Càritas.


6. Inversions reals

Aquí tenim el quadre de les inversions previstes per l’any 2017. No en farem cap comentari, ja que aquest capítol segurament variarà, i molt, ja que, en aquest aspecte, les diferents corporacions municipals mai han sigut gaire previsores quan han presentat els seus pressupostos inicials. I, amb unes circumstàncies com les actuals, aquesta llista pot variar molt si, com diuen, canvia el govern municipal.


8. Actius financers

Com cada any, es preveuen 36.000 € per les bestretes del personal.

9. Passius financers

Com l’any anterior, es preveuen les mateixes partides: 1,09 milions per amortització de préstecs.