dijous, de novembre 10, 2011

Els comptes del l’ajuntament al 30 de setembre

D’un pressupost d’ingressos anual de 17,47 milions d’euros, els drets reconeguts al 30 de setembre són de 15,69 milions, és a dir, un 96 %.


La desviació més important es troba a les transferències de capital, pressupostades en 400.100 euros, que, al 30 de setembre, tenen uns drets reconeguts de 996.954 euros. L’explicació és que no s’havien pressupostat les transferències pel fons Cardons (300.000 euros), pel fons estatal per a la ocupació i la sostenibilitat total (490.000 euros) ni per la rehabilitació de la torre Bombai (154.000 euros). En aquest apartat, falta per rebre la subvenció per la rehabilitació del barri del Castell, pressupostada en 400.000 euros, i més tard, repressupostada a 754.000.

Les despeses compromeses al 30 de setembre són de 19,21 milions d’euros, per un pressupost de 17,22.

Si ens fixem en les despeses corrents, el grau d’execució de les despeses de personal és d’un 72 %, correcte per un tercer trimestre, i el de la compra de bens i serveis és d’un 94 %, el que podria indicar que es tancarà l’any amb un dèficit, encara que hi ha moltes despeses importants compromeses per tor l’any, com poden ser els contractes de neteja i el de recollida de residus urbans, de manera que el dèficit no serà, si n’hi ha un, massa important.

Les inversions reals són molt més importants que les pressupostades. Les inversions pressupostades no arribaven al milió d’euros, pressupost que més endavant es va portar a 12,5 milions (!). Les despeses compromeses al 30 de setembre són de 5,3 milions segons el resum de l’ajuntament, i de 4,8 quan prenem el detall línea per línea, diferència que deu tenir una explicació, però que un servidor no la troba.