diumenge, de setembre 07, 2014

Els comptes de l’ajuntament de l’any 2013


El pressupost d’ingressos de l’any 2013 era de 18,10 milions d’euros, mentre que el real va ser de 19,01 milions, és a dir, 900.000 euros més. I això malgrat que en transferències de capital no es va ingressar res, quan hi havia un milió pressupostat, ni hi ha hagut préstecs, pressupostats en 286.000 euros..

Aquest augment d’ingressos ha vingut per tres comptes:

- Impostos directes: s’ha comptabilitzat 1,1 milió més del pressupost, dels que 514.000 euros corresponen a la contribució (IBI) i 665.000 al impost sobre l’increment de valor de terrenys.

- Taxes i altres ingressos: s’ha comptabilitzat gairebé mig milió més que el pressupost, degut sobretot a les multes (+ 318.000 euros respecte del pressupost), però com que moltes multes no es paguen...

- Transferències corrents: s’han comptabilitzat gairebé 600.000 euros més que el pressupost, dels que 345.000 provenen de les transferències de l’estat, 110.000 del Servei d’Ocupació de Catalunya i 117.000 de la Diputació.

El pressupost de despeses de l’any 2013 era de 18,10 milions d’euros mentre que les despeses reals varen ser de 17,96 milions. Les diferències es poden veure al quadre, o observem que el capítol d’inversions ha sigut molt reduït, ja que s’havien pressupostat 1,45 milions i s’han comptabilitzat unes despeses de 1,09 milions. Al quadre següent en veiem el resum. L’apartat despeses financeres correspon a l’amortització de préstecs, dels que 745.000 corresponen a la cancel·lació anticipada d’un préstec de l’ICO.

Tresoreria i préstecs: Al principi d’any l’ajuntament tenia 2,6 milions d’euros al banc, i al final d’any aquesta xifra ha passat a ser de 3,1 milions.

Al principi d’any l’ajuntament tenia uns préstecs de 8,2 milions, i al final d’any aquesta xifra s’ha reduït per passar a ser de 7,0 milions. Recordem que l’any 2010 l’ajuntament tenia préstecs de les entitats financeres per valor de 16,5 milions, però que l’any 2012 es va haver d’amortitzar un crèdit que era per la construcció del Centre Cultural després que passés el termini acordat.

Resumint, un exercici amb un superàvit comptable de 1,056 milions d’euros i amb una realització del pressupost d’inversions molt deficient, ja que és el nivell més baix almenys des de l’any 2004.

El superàvit, sense tenir en compte els ingressos i les despeses financeres, és de 2,3 milions.