dilluns, de setembre 01, 2008

Pressupost municipal 2007 – Realitzacions (2) – Els ingressos

Avui ens toca mirar els ingressos que el magnífic ajuntament de Malgrat va tenir l’any 2007.

El regidor d’hisenda, l’amic Puignou, ens explica al darrer butlletí municipal que “cada habitant ha ingressat al consistori un promig de 708 euros, un 7 % menys que l’any anterior, i l’ajuntament ha gastat 1.028 euros per habitant. La diferència ha estat pagada amb recursos ordinaris o amb subvencions d’altres administracions”. Com si les subvencions d’altres administracions no les pagués el ciutadà amb els seus impostos... L’explicació té un cert percentatge de demagògia.

Direm, d’entrada, que el pressupost de 2007 preveia uns ingressos de 23,6 milions d’euros (22,6 al pressupost de 2006), i els ingressos reconeguts nets han estat de 18,4, és a dir, 5,2 milions d’euros menys que els previstos (cosa lògica, ja que les despeses en inversions varen ser més aviat esquifides). En realitat, com ho veurem en repassar els ingressos per multes i sancions, els ingressos reals han estat d’uns 400.000 € menys, és a dir, de 18,0 milions, ja que les multes no es comptabilitzen pels drets reconeguts sinó per la recaptació real. En resum:

- Ingressos pressupostats = 23,6 milions d’euros
- Drets reconeguts nets = 18,4 milions d’euros
- Ingressos reals = 18,0 milions d’euros
- Recaptació líquida = 16,8 milions d’euros

Tenint en compte que el nombre d´habitants de Malgrat és de 18.429, els ingressos reals de l’ajuntament ha estat de 18.000.000 / 18.429 = 977 euros per habitant, i no de 1.028, que diu el senyor regidor (?)

La part positiva de la realització del pressupost del 2007 és que no es va haver de recórrer al préstec (s’havia pressupostat un total de 5,44 milions d’euros en préstecs), ja que la disminució dels ingressos ha estat pràcticament igual als préstecs pressupostats i a la desviació en la realització d’inversions (- 5,34 milions d’euros)


1. Anàlisi dels ingressos més importants

L’entrada més important ha estat la contribució urbana (IBI), amb 4,71 milions d’euros d’ingressos reconeguts per 4,80 de pressupostats (- 2 %), però en augment del 5 % sobre l’any 2006. Per habitant (18.429 habitants el 2007 i 17.845 el 2006), la contribució representa un impost de 255 € pel 2007 i de 248 € pel 2006. La contribució va estar doncs, ben pressupostada, amb una desviació mínima.

A notar un augment important de les transferències corrents (participació dels tributs de l’estat i transferències d’altres administracions), que s’expliquen per unes subvencions de l’estat de 3,41 milions d’euros (per 2,80 milions pressupostats) i per una subvenció de 288.000 euros per l’escola taller. Les subvencions de l’estat varen ser de 185 € per habitant (170 l’any 2006). La subvenció de l’estat va estar mal pressupostada, ja que la diferència per habitant d’un any a l’altre no va pas ser tan grossa com la diferència entre la quantitat pressupostada i la real.

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica va representar 0,96 milions d’euros d’ingressos reconeguts per 0,90 de pressupostats (+ 7 %), però en augment del 9 % sobre l’any 2006. L’any 2007 hi havia a Malgrat 11.309 vehicles registrats. L’impost va ser, en mitjana, de 85 € per vehicle. L’any 2006, amb uns ingressos de 0,84 milions d’euros i 10.700 vehicles, l’impost mitjà va ser de 79 € par vehicle. L’augment per vehicle va ser del 7,5 %.

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans va tenir uns ingressos reconeguts nets de 1,20 milions d’euros per 1,00 de pressupostats (+ 20 %), però en disminució del 7 % sobre l’any 2006. El nombre de liquidacions de l’any 2007 va ser de 1.044, amb un impost mitjà per liquidació de 1.128 €, mentre que l’any 2006 el nombre de liquidacions va ser de 1.265, amb un valor mitjà de 986 € per liquidació.

L’impost d’activitats econòmiques va tenir uns ingressos reconeguts nets de 0,92 milions d’euros per 0,76 de pressupostats (+ 22 %), però en augment del 19 % sobre l’any 2006 (0,78 milions d’euros). El cens de contribuents va ser de 195 l’any 2007 (4.738 € per contribuent censat) i de 175 l’any 2006 (4.457 € per contribuent censat)

Els impostos indirectes (construccions, instal•lacions i obres), han tingut un augment important sobre el pressupostat (1,04 milions de drets reconeguts sobre 0,70 pressupostats), però una baixa sobre l’any 2006 (drets reconeguts = 1,29 milions), degut a un nombre de llicències en baixa important (175 habitatges el 2007 per 478 el 2006)

Taxa d’escombraries = 1,52 milions d’euros d’ingressos reconeguts per 1,50 de pressupostats (+ 1 %), però en augment del 5 % sobre l’any 2006. La taxa d’escombraries ha costat a cada malgratenc 82 euros.

Taxa de llicències urbanístiques = 0,09 milions d’euros d’ingressos reconeguts per 0,1 de pressupostats (- 15 %). El nombre de llicències va ser de 62 l’any 2007 per 143 l’any 2006.

Taxa sobre contribucions especials = 30.000 d’ingressos reconeguts per 0,99 milions de pressupostats (- 97 %). Aquesta important desviació va ser deguda a la manca de realització de les inversions que s’havien previst.

Multes i sancions = 0,74 milions d’euros d’ingressos reconeguts nets per 0,28 de pressupostats (+ 168 %). Aquestes multes i sancions, però, mereixen un aclariment:

- l’any 2006, els drets reconeguts nets eren de 860.000 €, i la recaptació va ser de 284.000.
- l’any 2007, els drets reconeguts nets són de 739.000 € i la recaptació de 300.000.

Es a dir, que hi ha una barreja entre els ingressos reals i els drets reconeguts nets. Veiem que el percentatge de recaptació va ser del 33 % l’any 2006 i del 41 % l’any 2007. Per tant, no podem dir que hi ha hagut un important augment de multes i de sancions al poble, tal com ho poden fer creure les xifres.

Les transferències de capital han tingut una forta desviació negativa: 0,77 milions d’euros de drets reconeguts per 1,51 milions pressupostats. Recordem que el pressupost de 1,51 milions d’euros estava compost de 0,1 milions d’euros pel barri del Castell, 0,1 per la millora de les escoles, 1,1 per l’equipament sociocultural i 0,2 per l’avinguda Colon. La desviació ve de la no realització de moltes d’aquestes inversions.


2. La recaptació líquida

La recaptació líquida total és de 16,8 milions d’euros (91 % dels drets reconeguts nets)

La recaptació líquida dels impostos directes ha estat de 7,55 milions d’euros (97 % dels drets reconeguts nets)

La recaptació líquida dels impostos indirectes ha estat del 100 %

La recaptació líquida de les taxes i altres ingressos ha estat de 3,60 milions d’euros (85 % dels drets reconeguts nets). Dels 0,54 milions d’euros que falten, 0,39 corresponen a multes i sancions.


3. Conclusions

- D’aquest ràpid anàlisi, podem veure que el pressupost d’ingressos es va fer correctament, ja que la desviació principal, la corresponent al préstec, coincideix amb la manca d’inversions.

- Una altre desviació important és la relativa a les subvencions de l’estat, afortunadament positiva, que es compensa amb la dels impostos especials, fortament negativa degut a la manca o al retràs de les inversions previstes.

- Finalment, la desviació al capítol de transferències de capital (més o menys equivalent a ajudes per inversions) ve de la manca de compliment de moltes de les inversions previstes.

- Respecte a la recaptació líquida, és correcte la dels impostos directes i la dels indirectes, però no ho és tant la de les taxes i altres ingressos, que només és del 85 %, principalment a causa de la manca de recaptació de les multes. Fora de les multes, seria del 95 %, que ja és un percentatge més normal.

- No ens hem de deixar enganyar si ens diuen que l’ajuntament ha gastat molt més que el que els malgratencs ham ingressat, ja que a l’ajuntament no hi ha mags que multipliquin els pans i els peixos.

- Per l’any 2009, els ingressos pels impostos de construccions i increment del valor dels terrenys es reduiran, degut a la crisi de la construcció, mentre que l’aportació de l’estat no augmentarà, segons diuen els diaris, sinó que potser disminuirà. Veurem quin serà el pressupost que ens presentaran. Esperem que sigui un pressupost que no vagi en augment. La Casa Gran també hauria d’adequar-se als temps que corren, disminuint el seu tren de vida. Ja ho veurem.