divendres, d’agost 31, 2012

Els comptes municipals al 30 de juny


El resum dels ingressos i de les despeses el trobem al quadre següent (en blau, les quantitats modificades respecte al pressupost inicial):Ingressos

Respecte a l’estat del 31 de març, els ingressos pressupostats han augmentat de 16.044 euros, a l’apartat taxes i altres ingressos, corresponents a ingressos no previstos inicialment de l’escola d’adults.

L’estat de realització es correcte, tenint en compte la data a la que es paguen les contribucions urbanes, ja que s’han ingressat, per aquest concepte, 335.000 € dels 6.250.000 pressupostats. En canvi, de la taxa de recollida d’escombraries, pressupostada en 1.920.000 €, ja se’n han ingressat 1.700.000. Pel que fa a les multes, s’han ingressat 117.000 € per 375.000 pressupostats. S’ha ingressat 20.000 € per altres sancions (urbanístiques, tributàries, ordenances), que tenien un pressupost de 85.000 €.

S’han pressupostat 630.200 € de transferències de la Generalitat i del Fons de Cooperació Local, dels que no s’ha ingressat res. Tenint en compte l’estat dels comptes de la Generalitat, no serà gens senzill que es puguin obtenir tots els ingressos pressupostats.

S’han ingressat, per ara, 160.000 € d’interessos dels dipòsits bancaris.

Despeses

És encara massa aviat per poder dir, a la simple lectura dels comptes, si hi haurà o no desviació respecte del pressupost.

Pel que fa al personal, és probable que el pressupost no es desviï, amb la previsió de no pagar l’extra de Nadal.

Les despeses de compra de bens i serveis, per ara, són inferiors al 50 % del pressupost, el que és una bona senyal.

S’han pagat gairebé 127.000 € d’interessos pels préstecs que té l’ajuntament i s’han amortitzat, al 30 de juny, 486.000 € de préstecs.

De les transferències corrents, la més important és a l’empresa de turisme, a la que s’han traspassat 109.000 €. Segueixen en importància 23.500 € d’ajudes a famílies, 20.000 a Càritas, 16.000 al fons de solidaritat, 13.600 a l’escola de futbol i 13.400 d’ajudes per al menjador escolar.

Capítol apart mereixen les inversions, que resumin al quadre següent (en blau, les quantitats modificades respecte del pressupost inicial):Tenint en compte que hem d’acomiadar l’equipament socio cultural o teatre auditori, així com les obres dels carrers Llibertat i Sant Elm, quedaran uns 3 milions d’euros d’inversió, dels que se’n han gastat 1,85 milions a meitat d’any, els dos terços pel barri del Castell.

Pendent de cobrament d’anys anteriors

És interessant mirar el que està pendent de cobrament dels anys anteriors, que representa, al 30 de juny, una mica més de 2 milions d’euros, dels que el 90 % correspon a impostos i taxes, i el 10 % a retards de pagament d’organismes per finançar inversions, probablement de la Generalitat, que, a finals d’any, quan es van tancar els comptes de 2011, no havia pagat totes les subvencions pel barri del Castell. Des de principis d’any, s’han cobrat 202.000 €, i en queden per cobrar 214.000.