dijous, de novembre 01, 2007

El ple del 9 d’agost del 2007

Canvi de destinació d’una ajuda

El ple pren raó de l’acord de la Generalitat pel canvi de destinació d’una ajuda de 130 mil euros, destinada prèviament per la urbanització de l’avinguda Colom, que es dedicarà a la millora del Passeig de Llevant, entre els carrers de Mar i de Marià Cubí. Aquesta millora s’ha pressupostat en 457 mil euros.


Contribucions especials pel Passeig de Llevant

Aquest projecte, d’un cost estimat de 457 mil euros, als que s’han d’afegir 15 mil euros de despeses diverses, però necessàries, es finançarà amb 130.000 euros de subvenció, 137.000 euros a càrrec dels veïns (un 40 % del total menys la subvenció) i la resta per l’ajuntament. La Renfe no pagarà res, per estar exempta d’aquest tipus d’impost.

Aquestes contribucions s’aproven per unanimitat.

Personalment, penso que aquestes contribucions especials són una injustícia, ja que la millora del carrer no millora, forçosament, el valor dels immobles. I hi ha gent que pot tenir dificultats per pagar. Però és així, ha estat així i així seguirà. I un que pensava que aquests impostos desapareixerien amb la democràcia... Fa falta ser ingenu.


Finançament de les obres d’instal•lació elèctrica al CEIP Marià Cubí

Les obres d’instal•lació elèctrica de baixa tensió al CEIP Marià Cubí estan pressupostades en 165 mil euros, dels que la conselleria d’educació n’aporta 110 mil. L’ajuntament es fa càrrec de les despeses del projecte.

L’acord amb la conselleria s’aprova per unanimitat.


Aprovació del projecte de pas subterrani sota la via del tren

A aquest projecte (miracle!) s’hi ha presentat una al•legació, demanant que el pas es desplaci 7 metres cap al nord-oest, ja que el pas previst es troba a la zona on el tren ha d’anar a poca velocitat, i que, a més, perjudicaria la velocitat del tren si es fa el desdoblament de la via. Cap organisme dels consultats per l’ajuntament ha trobat inconvenients a la ubicació projectada, raó per la qual l’al•legació no va ser acceptada.

No obstant, el demandant ha resolt interposar recurs davant de la Conselleria de Política Territorial. La zona del pas està situada prop de l’estació de Malgrat, raó per la qual, en aquest punt, els trens de rodalies no poden tenir velocitats importants, va dir a l’ajuntament la Direcció General d’Urbanisme. A més, no consta que hi hagi resolució del Conseller de Política Territorial ni interposició de recurs administratiu, raons per les que l’ajuntament desestima l’al•legació. I, diuen, ho fan per raons formals (!).

El cronista, esparverat, comprova l’extrema ignorància de la que l’ajuntament fa gala en aquest afer. Ja que, a terme, la línia ferroviària desdoblada hauria de servir per altres trens que no siguin de rodalies, amb el que l’excusa de la proximitat de l’estació perd tot valor. Es clar que aquesta possibilitat, encara que coneguda per tothom que s’interessi als afers del tren, no és oficial. I, per tant, els informes que l’ajuntament sol•licita, no contemplen aquesta possibilitat.

Com sempre, una vista miop no sap veure els inconvenients que crea la seva miopia pel desenvolupament futur. I, pel que veig, a l’ajuntament de Malgrat hi ha 17 miops, ja que la desestimació de l’al•legació va ser aprovada per unanimitat.


Adjudicació del projecte de pas subterrani sota la via del tren

De les cinc ofertes econòmiques presentades, que van des de 1,81 fins a 2,15 milions, es fa una valoració de cadascuna, valoració on es fa intervenir no solament el cost, sinó també el termini d’execució de l’obra, els mitjans de què disposa l’empresa, la previsió de riscos, etc, l’obra s’encarrega a l’empresa més cara, amb l’acord de tots els regidors.

No faré cap comentari sobre aquesta decisió. Només assenyalar que s’ha donat l’obra al més car. Al meu entendre, això hauria d’haver donat lloc, almenys, a alguna pregunta de la part de l’oposició.


Més sobre els avantatges urbanístics a canvi de la Torre de Can Sala

El ple va aprovar una modificació del Pla General, per augmentar l’edificabilitat d’un terreny al Passeig i del terreny de l’hotel Bombay, a canvi (a més del preu a pagar) de la Torre. Aquesta modificació s’ha d¡aprovar per la Comissió Territorial corresponent, que l’ha aprovada, però posant-hi com a condició que l’increment de sostre previst es destinarà integrament a alguna modalitat d’habitatge de protecció.

Ja l’hem armada. Això no estava previst en el tracte amb el propietari de la Torre. Per tant, l’alcaldessa ha fet el corresponent recurs. I el ple ha recolzat aquest recurs per unanimitat.


Protecció contra incendis a la urbanització Ciutat Jardí

Un cop trobats els propietaris dels terrenys que han de servir per fer la franja perimetral de baixa combustibilitat al voltant de la dita urbanització, s’aprova definitivament el projecte de la franja perimetral, i es demana als responsables de la urbanització la seva ràpida execució. S’ha de resoldre, però, el cas dos propietaris que no han pogut justificar la seva propietat.


El nou camp de futbol

La Diputació ja ha acabat l’estudi previ sobre el nou camp de futbol. Aquest estudi troba bé tot el que s’havia projectat al Pla.

Segueix una discussió molt interessant sobre la nova ubicació del camp de futbol, sobre que a la zona del actual camp s’havia decidit que hi aniria una zona verda si s’hagués de moure el camp (però un conveni del 2002 fa que aquesta zona verda desapareix del mapa) i sobre la necessitat de fer un projecte de conjunt de les instal•lacions necessàries per la pràctica de l’esport a Malgrat.

Des de l’equip de govern es contesta que la modificació del Pla General (aprovat a l’època de la majoria absoluta, diguem-ho) fa que a la ubicació actual s’hi ha de fer cases, i que el nou camp ha d’anar darrera del cementiri. L’alcaldessa no entén com això es pot posar en qüestió, ja que administrativament tot està lligat i ben lligat.

I amb aquest lligament, Malgrat perd una zona verda, augmenta la densitat d’edificació i es va convertint cada vegada més en la població suburbial que és el somni del PSC. I si no ho és, ho sembla.

Ah, hi voten a favor el PSC i el PPC (natural), però també els ecosocialistes (que deuen ser això, l’eco dels socialistes, i menys verds del que pensavem).


Barri del Castell

S’accepta la subvenció de 4,2 milions d’euros de la Conselleria de Política territorial per la rehabilitació del barri del Castell. Aquesta subvenció s’allarga fins al 2011.

Fins ara, un bon treball, del que cal felicitar l’equip de govern. Esperem que la realització estigui a l’alçada de l’eficàcia demostrada en l’obtenció de la subvenció. Feina no en falta. Sort als que la faran.


Comissió se suggeriments i queixes

CiU proposa crear una comissió de suggeriments, queixes i reclamacions.

Ni l’equip de govern, ni els seus ecos, ni el PPC consideren que la creació d’aquesta comissió sigui una bona cosa. Com a arguments, diuen que interferiria en el funcionament de l’ajuntament. Quan aquest funcionament sigui més clar, ja en tornarem a parlar, diuen. De manera que l’ajuntament es priva d’una eina que el podria ajudar a ser més eficaç i més democràtic (si, més democràtic).

Però el grup municipal està treballant per crear una oficina d’atenció al ciutadà. Menys mal.


Difusió de les actes dels plens de l’ajuntament

ERC proposa que les sessions del ple es gravin, aprofitant les càmeres de vídeo que hi ha a la sala dels plens (per les unions matrimonials) per transmetre-les a la pàgina web de l’ajuntament.

La moció s’aprova per unanimitat.


Recollida d’escombraries

A una pregunta de CiU sobre les deficiències d’aquest servei, es respon que s’estan subsanant. Entre altres, els contenidors enterrats semblen difícils de netejar.


Classes de català

ERC demana perquè s’ha dit a les persones que, des de fa dos anys, eren a classes de català de nivell B, i que no han aprovat aquest nivell, només hi hauria classes de nivell C. La resposta és confusa: aquestes classes costen 6 o 7000 euros, es parlarà amb la gent del consorci quan tornin de vacances...


Taulell d’anuncis

L’actual taulell d’anuncis, diu ERC, situat a l’entrada de l’ajuntament, és difícil de llegir, tot hi és barrejat. ERC proposa una taula a l’entrada perquè el ciutadà hi pugui omplir els seus documents, i un ordinador per consultar la pàgina web de l’ajuntament. Es pren nota per mirar-ho.


La depuradora

CiU posa sobra la taula la qüestió de la depuradora de l’Alt Maresme. En segueix una discussió animada, on ena assabentem que l’alcaldessa va oferir un terreny del Pla de Grau per fer-la, a canvi de la inversió del teatre auditori (per compensar les molèsties de tenir durant un any les canonades de l’avinguda Costa Brava aixecades). No parlarem de l’oportunitat d’aquest oferiment, ja que finalment la depuradora no es fa a Malgrat.

Finalment, aquesta depuradora es farà a Pineda, a la pedrera de Montpalau. Ressaltem, però, el que diu l’alcaldessa sobre que caldrà canviar tota la canonada que va de la plaça de l’Ancora fins a la decantadora, ja que la canonada de Santa Susanna, quan arriba a l’avinguda Colom, és més estreta. També ens diu que a Palafolls no hi ha separació de les aigües pluvials, el que fa que quan plou, les canonades de Malgrat s’omplen, arribant a saltar les tapadores.

Hi ha, doncs, encara molta feina a fer sobre aquest tema.


Aire condicionat i antenes parabòliques

ERC va presentar una moció, el 2005, perquè es redactés una ordenança per regular aquests temes, moció que es va aprovar per unanimitat. A petició de l’equip de govern, ERC va presentar una ordenança base d’altres municipis. Fins ara l’ajuntament no ha publicat cap ordenança sobre aquest tema, tot i que hi ha queixes d’instal•lacions d’aire condicionat i d’antenes, que ara tothom posa com millor ho entén.

S’intentarà fer.