dijous, de juliol 02, 2009

Comptes municipals 2008 – les despeses corrents

Les despeses corrents són les despeses que corresponen al personal, a la compra de bens i serveis, a les despeses financeres i a les transferències corrents.

Les despeses corrents reconegudes de l’ajuntament de l’any 2008 han estat de 15,25 milions d’euros, a comparar amb les despeses corrents de l’any 2007, que havien estat de 13,83 milions d’euros. L’augment anual ha estat de 8,6 %, molt per damunt de la inflació interanual de 2008, que ha estat del 1,4 %.

Aquests 15,25 milions d’euros de despeses corrents es descomponen de la manera següent:

- despeses de personal = 7,65 milions d’euros (6,77 l’any 2007, és a dir, un augment del 13,1 %)
- compra de bens corrents i serveis = 7,09 milions d’euros (6,77 l’any 2007, és a dir, un augment del 8,8 %)
- despeses financeres = 0,122 milions d’euros (0,124 l’any 2007, és a dir, un augment del 1,7 %)
- transferències corrents = 0,43 milions d’euros (0,38 l’any 2007, és a dir, una disminució del 11,2 %)

Resumint les despeses corrents reconegudes dels darrers anys, trobem que augmenten any rere any, d’una manera que podríem qualificar de galopant:

2003 = 9,28 milions d’euros, equivalent a 574 euros per habitant.
2004 = 10,32 milions d’euros, equivalent a 611 euros per habitant (+ 6,5 %)
2005 = 10,79 milions d’euros, equivalent a 613 euros per habitant (+ 0,4 %)
2006 = 12,55 milions d’euros, equivalent a 701 euros per habitant (+ 14,3 %)
2007 = 13,83 milions d’euros, equivalent a 755 euros per habitant (+ 7,7 %)
2008 = 15,25 milions d’euros, equivalent a 821 euros per habitant (+ 8,6 %)

Es a dir, les despeses corrents per habitant de l’any 2008 han estat un 43,1 % superiors a les de l’any 2003, mentre que l’augment corresponent de la inflació era del 15,2 %.

Aquest augment és explicat per l’ajuntament de la manera següent, pel que fa a les despeses de personal:

a) L’aplicació dels increments en les retribucions de les disposicions de la Llei de Pressupostos
per a l’exercici 2008
b) La incorporació de nou personal (17 persones)
c) L’aplicació de la legislació vigent en matèria de "conciliació de la vida familiar i laboral", que ha ocasionat la incorporació de personal en substitució.

Pel que respecta les compres de bens i serveis, els principals augments respecte de l’any 2007 han estat:

Ensenyament: passa de 257.000 a 445.000 € (+ 188.000 €)
Serveis en el territori: passa de 1.859.000 a 2.003.000 € (+ 144.000 €)
Benestar i família: passa de 133.000 a 226.000 € (+ 93.000 €)
Esports: passa de 249.000 a 304.000 € (+ 55.000 €)

La disminució més important ha estat al apartat de cultura, que ha passat de 618.000 a 571.000 € (- 47.000 €)


Conclusió

Les despeses corrents segueixen augmentant molt més de pressa que la tassa d’inflació, sobretot des de fa tres anys. Es correspon aquest augment a una millora dels serveis que rep el ciutadà? Es molt dubtós que sigui així, o, almenys, no és aquesta la sensació que té el contribuent.

Es pot concloure que l’ajuntament no té un control suficient sobre les despeses corrents. Tenint en compte els temps que vivim, podem considerar aquest augment descontrolat de les despeses com escandalós.

Repeteixo el que vaig dir l’any passat: s’ha de posar sobre la taula la llista dels “serveis” que ofereix l’ajuntament, i de eliminar els que tinguin menys o cap utilitat. Aquest és un exercici que demana molt de valor polític, que l’equip de govern actual serà difícil que faci, però que és imprescindible de fer.