diumenge, de setembre 16, 2007

El ple de juliol del 2007

Com que el “tempo” d’aquest blog no és gens rígid, comentem avui el ple d’ara fa dos mesos, ple molt interessant, per cert, ja que tracta de l’organització de l’Ajuntament i de la retribució dels seus membres. Així ens assabentem que l’organització és una xic massa complicada per ser eficaç, amb barreges de coordinadors i de responsables, que la fan, almenys en teoria, poc operativa.

També hi veiem la quantitat de comissions, entre municipals i tècniques, ponències i entitats que l’Ajuntament organitza o hi participa: probablement en sobren unes quantes, que diria qualsevol expert en organització.

Però aquesta complexitat gairebé inextricable deu ser el que els que es dediquen a la política des de fa anys consideren que és normal. Aneu a saber per què fan les coses complicades quan es poden fer senzilles. Alguna martingala hi haurà, potser.

Pel que fa a les remuneracions, personalment no em semblen pas fora de lloc. A destacar un regidor que, pel que puc entendre, no cobra cap sou fixe (només cobra les assistències a reunions), malgrat que té una munt de feina per fer, almenys sobre el paper.


Determinació de la periodicitat dels plens de l’ajuntament

La proposta és de començar els plens a les set de tarda, i no a les nou del vespre, com fins ara. Aquesta decisió és molt contestada pels grups de l’oposició, però s’aprova amb el vot del PSC i del PPC, després d’una llarga discussió de vegades una mica tivant.


Constitució dels grups polítics

Com és natural, es constitueixen els cinc grups polítics següents: PSE, ERC, CiU, ICV-EUiA, PPC.


Junta de Govern local

La Junta de Govern local queda formada per l’alcaldessa, Sra. Campoy, i pels cinc regidors Sra. Mérida, Sra. Aubanell, Sr. Rodríguez, Sr. Viñolas i Sr. Puignou.

La Junta es reunirà cada setmana, els dijous, a la una del migdia.


Tinents d’alcalde

Els mateixos regidors que, a més de l’alcaldessa, formen la Junta de Govern, son anomenats Tinents d’alcalde.


Organització de l’ajuntament

Es creen quatre àrees d’actuació:

Territori, que compren Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat (encara una paraula buida i renyida amb la política municipal dels darrers quatre anys), Salut Pública, Obra Pública, Mercats i Platges, que té com a coordinadora la Sra. Mérida.

Serveis a la Persona, que compren Educació, Joventut, Esports, Acció Social i Ciutadania, Formació d’Adults, Solidaritat, Cultura i Festes, Arxius i Publicacions, Consum, Indústria, Pagesia i Inserció Laboral, que té com a coordinadora la Sra. Aubanell.

Serveis Generals i Serveis Econòmics, que compren Hisenda, Recursos Humans, Règim Interior, Tecnologies de la Informació i del Coneixement (carai, quin nom!), Serveis Generals i Servei d’Arxiu (en coordinació amb l’àrea anterior), que té com a coordinador el Sr. Puignou.

Convivència i Seguretat Ciutadana, que compren Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat, que té com a coordinador el Sr. Rodríguez.

Totes aquestes tasques es reparteixen entre els regidors del grup majoritari, de la manera següent:

Sra. Mérida: Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Salut Pública.

Sr. Viñolas: Obra Pública, Serveis, Platges, Mercats i Esports. Per cert, els Esports no es troben a cap àrea: deu ser un error de redacció.

Sra. Aubanell: Educació, Cultura i Festes, Servei d’Arxiu i Publicacions, Solidaritat.

Sra. Raja: Acció Social i Ciutadania, Formació d’Adults, Inserció Laboral.

Sr. Puignou: Recursos Humans, Règim Interior, Hisenda, Indústria, Consum, Pagesia, Noves Tecnologies.

Sr. Rodríguez: Convivència, Seguretat Ciutadana, Mobilitat.

Sr. Romero: Joventut i Salut Comunitària (animals domèstics i plagues).

La Sra. Campoy es queda amb les responsabilitats següents: Representació General de l’Ajuntament, Presidència dels Òrgans de Govern, Coordinació política i Directiva, Imatge Pública Corporativa, Relació amb els Mitjans de Comunicació, Informació i Comunicació al Ciutadà (web, ràdio, butlletí municipal), Control Financer i d’Eficàcia, Habitatge, Turisme, Comerç i Participació Ciutadana.


Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern

La Sra. Alcaldessa retira aquest assumpte de l’ordre del dia, al no disposar d’una majoria suficient. Tots els grups aproven aquesta decisió, no sense una discussió de vegades una mica agre.


Comissions

Es creen les següents Comissions Informatives Permanents d’Estudi, Informe i Cosulta, on hi participen tots els grups:

Comissió d’Hisenda, Economia i Finances, presidida pel Sr. Puignou. Aquesta comissió farà la feina de la Comissió Especial de Comptes, que és reglamentària.

Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Territorials, presidida per la Sra. Mérida.

Comissió Informativa de Serveis Generals, presidida per la Sra. Aubanell.


Aquestes comissions es reuniran el dijous anterior al dia assenyalat per una sessió del Ple, si és que hi ha assumptes en el seu ordre del dia que hagin de ser dictaminats per les comissions.


Consells Municipals, Ponències, Comissions Tècniques i representacions a diferents òrgans

Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, presidenta la Sra. Mérida, vicepresident el Sr. Rodríguez.

Consell Municipal de Turisme, presidenta la Sra. Campoy, vicepresident el Sr. Puignou.

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, presidenta la Sra. Aubanell, vicepresidenta la Sra. Raja.

Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu, presidenta la Sra. Aubanell, vicepresident el Sr. Rodríguez. Es designe també un representant de cada grup municipal.

Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i del Medi Ambient: l’ajuntament hi serà representat per la Sra. Aubanell.

Ponència Tècnica d’Activitats i de Medi Ambient: presidenta la Sra. Mérida.

Comissió Tècnica del Contracte de Gestió i Abastament d’Aigua: interlocutora la Sra. Mérida.

Comissió Paritària de Desenvolupament, Control i Seguiment del Conveni Col•lectiu: interlocutors, Srs. Puignou i Viñolas.

Agrupació de Defensa Forestal: interlocutora la Sra. Mérida, suplent la Sra. Aubanell.

Xarxa de ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (tornem-hi amb la parauleta): interlocutora la Sra. Mérida, suplent la Sra. Aubanell.

Agència de Promoció Turística: interlocutora la Sra. Campoy, suplent el Sr. Puignou.

Localret (xarxes de telecomunicacions per cable): interlocutora la Sra. Campoy, suplent el Sr. Puignou.

Consorci de Comunicació Local: interlocutora la Sra. Campoy, suplent el Sr. Puignou.

Consorci de Promoció Turística: interlocutora la Sra. Campoy, suplent el Sr. Puignou.

Consorci per al Tractament de Residus Urbans del Maresme: interlocutora la Sra. Campoy, suplent la Sra. Mérida.

Xarxa de Mercats Municipals: representant el Sr. Viñolas.

Entitat Urbanística de Manteniment i Conservació “Ciutat Jardí”: representant la Sra. Mérida, suplent la Sra. Aubanell.

Junta de Compensació Pla Parcial Ragull i Vilaró: representant la Sra. Campoy.

Consells Escolars dels Centres Educatius de Malgrat: representant la Sra. Aubanell.

Fundacions Privades Aspronis i El Vilar: representant la Sra. Raja, suplent la Sra. Aubanell.


Dedicacions, règim retributiu i assistències

L’alcaldessa, les Sres. Mérida, Aubanell i Raja, i els Sr. Viñolas tenen dedicació exclusiva (han de treballar per l’Ajuntament almenys 1680 hores per any, és a dir, 37,5 hores per setmana).

La Sra. Raja i els Srs. Rodríguez i Romero tenen dedicació parcial (han de treballar per l’Ajuntament almenys 840 hores per any, és a dir, 18,75 hores per setmana)

El Sr. Puignou no té cap indicació del temps que ha de dedicar a l’Ajuntament. Tampoc figura que tingui cap retribució.

Els quatre caps de llista de l’oposició (Sres. Vardaguer, Serra i Vega, i Sr. Lasheras) tenen una dedicació de 358,4 hores per any, és a dir, de 8 hores per setmana.

El règim retributiu aprovat és el següent:

Sra. Campoy = 59533,74 € per any, és a dir, uns 4250 € bruts per paga, comptant 14 pagues a l’any.

Sra. Mérida = 34000 € per any, és a dir, uns 2430 € bruts per paga, comptant 14 pagues a l’any.

Sra. Aubanell i Sr. Viñolas = 28000 € per any, és a dir, uns 2000 € bruts per paga, comptant 14 pagues a l’any.

Sra. Raja i Srs. Rodríguez i Romero = 22000 € per any, és a dir, uns 1570 € bruts per paga, comptant 14 pagues a l’any.

Sres. Vardaguer, Serra i Vega, Sr. Lasheras = 9000 € per any, és a dir, uns 640 € bruts per paga, comptant 14 pagues a l’any.

Pels membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial (és a dir, el Sr. Puignou i els regidors de l'oposició), s’estableixen les següents remuneracions per assistències:

Ple = 360 € per sessió

Junta de Govern Local = 360 € per sessió

Comissions Informatives = 75 € per sessió

16 comentaris:

Anònim ha dit...

què vol dir això que mentre els regidors que governen cobren un bon sou el Sr. Puignou no en cobra per al feina que fa?, voleu dir que va així?

Anònim ha dit...

El Sr. Puignou cobra per assistència als Plens, a les Juntes de Govern Local i a les Comissions informatives.
Aproximadament 22.000 € anuals

Anònim ha dit...

si,però els altres també cobren per aquests conceptes, no?

Anònim ha dit...

Els regidors amb dedicació inclou dins la seva retribució l'assistència als plens, juntes de govern i comissions informatives. Els regidors no perceben 14 pagues en tenen 12 pagues.

Rondinaire ha dit...

La designació de la Sra. Merida com a responsable de Territori, promet un alt nivell d'enfrontament amb els regidors Srs. Romero i Vinyoles, persones aquestes, dotades d'unes aptituds de gestió molt particulars i documentades. Bravo!!!

La senyora Aubanell com a responsable del servei a les persones i dins de l'àrea d'Inserció laboral, és una designació extraordinàriament acertada donada la seva experiència en col·locar a tota la família a treballar a l'Ajuntament. Superbravo!!!

El Sr. Puignou és la gran incògnita del nou Govern ja que se li desconeix qualsevol activitat personal desvinculada de la seva activitat professional, forrarse d'allò més a la caixa. Per fi tindrem una Web Municipal que serveixi de Web i no de panflet i un arxiu municipal amb cadires i tot, o no?
Braviiiiiiiisimo!!!

Amb el crèdit que suposa la seva procedència laboral de RENFE, el Sr. Valentí, és l'heroi del poble a l'haver aconseguit amb el seu pla de mobilitat, la immobilitat total, la recaptació espectacular de sancions incirculatories i el farciment del poble de senyals vials tant nombroses com inútils. El seu sistema de direccions s'està estudiant a la Universitat de Guayaquil com a primer pas per la implantació a tot Sudamèrica.
Supermegahiperbraviiiiiiiisimo!!!

Amb un Govern tan pluridisciplinar i amb una preparació tan exhaustiva, tenim garantits quatre anys d'un no parar, un no parar de riure i adonar-nos d'una vegada per totes que no ens manen els més preparats per fer-ho, sinó els més incompetents, inadequats i aprofitats.

Que tinguem molta sort, la necessitarem.

Anònim ha dit...

Per això els han votat més de 2700 persones del poble. Fes-t'ho mirar rondinaire, que et feràs vell de cop de tant rondinar.

Rondinaire ha dit...

Si, tens raó, 2700 sobre un total de 13.000; 10.000 han optat per no donar-li suport a ella i a la màfia cimentera que l'acompanya en el sequit SOCIALISTA.

Democràcia bananera "sui generis" és com s'anomena el fenomen de Malgrat.

Anònim ha dit...

No veig que l'actual oposició digui res en contra sobre les actuals retribucions. Senyals que els hi va molt bé i callen com a p....!

Rondinaire ha dit...

L'oposició actual està infinitament més capacitada per governar que el govern d'ara i jo estaria encantat de que cobressin aquests sous per fer-ho amb propietat i rigor, amb el poble i per al poble i no com ara estan fent els cimenters del PSOE, d'esquena al poble i contra el poble, només mirant els redits electorals i amb l'únic objectiu de finançar el partit per mitja de l'inefable Sr. Quinta; màfia, màfia i màfies diverses que tots coneixem, qui no ho vulgui veure o reconèixer és curt de gambals o li falta un bull.
Han trinxat Malgrat i sense cap aturador van a més, Pla de Grau és el proper objectiu després de folrà Santa Rita de ciment. Son LLADRES DE FUTURS i TERRORISTES MEDIAMBIENTALS, paranoics en les seves nits d'insomni o millor dit de malsomni veient-se perseguits per gernacions de gent armada amb branques verdes tallades pel Fredy Kruger de torn a Can Feliciano.

Escòria de poble que s'autoanomena poble sense saber el significat del mot POBLE.

Anònim ha dit...

Rondinaire, ves en compte amb les teves afirmacions, ja que si no demostres el que dius pots caure en el delicte.

Rondinaire ha dit...

Entrada de Malgrat pel Parador. Requalificació màgica d'un espai immens a l'espera de revalorització.
Si ets capaç d'explicar-ho amb claredat podríem fins i tot deixar d'anomenar-ho "Pelotazo".

Anònim ha dit...

En que es va requalificar, rondinaire?

Rondinaire ha dit...

Pregunte-li a la teva alcaldessa per que és un tema tabú i tot gràcies a la seva opacitat al respecte. Per cert Extraordinària l'imatge que rep el visitant a l'accedir al poble venint de Barcelona, s'assembla a l'entrada a la bonica població de "Mecagoenlaputareina de arriba".

Rondinaire ha dit...

Anònim, que t'has quedat mut o la teva alcaldessa no et vol aclarir el tema en qüestió, és TOP SECRET?

Anònim ha dit...

Rondinaire, crec que no estas prou informat. Et convido a veure el POUM i la seva qualificació d'aquest sól. Després diga'm si els seus propietaris n'han tret profit o si ans el contrari. I va una canya?

Anònim ha dit...

Anònim de les 9:40 on puc trobar informació sobre el POUM? Me la podries proporcionar? ja que pel que sembla estàs molt ben informat. Suposo que algun dia es coneixerà la veritat, però, com tot ja serà tard?
El que no entenc és de que va la canya, la jugués o és que convides al rondinaria a una canya?
El que si et diré és quan d'aquest tema amb certes persones desvien el tema, casualitat?