dimecres, de febrer 11, 2009

El pressupost municipal pel 2009 – les despeses corrents


Les despeses corrents del pressupost municipal són les despeses de personal, de compres de béns i serveis (sense comptar les inversions), les despeses financeres i les transferències. No entren en aquest apartat ni les inversions, ni els actius i passius financers. Representen, doncs, el que es pot anomenar com les despeses de funcionament de l’ajuntament.

Aquestes despeses corrents han anat augmentant any rere any. Respecte del pressupost de l’any 2008, el del 2009 té unes despeses corrents un 3,4 % més elevades.

Observem que, entre els anys 2003 i 2009, aquestes despeses augmenten del 72,8 %, mentre que l’augment del IPC ha estat del 15,2 %. A la vegada, el nombre d’habitants de Malgrat ha passat de 15.592 l’any 2003 a 18.636 l’any 2008, el que vol dir que les despeses corrents han passat de 595 euros per habitant l’any 2003 a 861 l’any 2009, un augment del 44,6 %, tres vegades superior al de la inflació. Ens podríem preguntar si els serveis prestats per l’ajuntament han millorat amb la mateixa relació.


Despeses de personal

Les despeses de personal pressupostades pel 2009 són un 5,2 % superiors a les pressupostades pel 2008. Globalment, les despeses de personal han augmentat un 82 % del 2003 al 2008. Per habitant, les despeses de personal han passat de 280 euros l’any 2003 a 427 l’any 2009, amb un augment del 52 %, mentre que la inflació repetim-ho, ha augmentat del 15,2 % en el mateix període. En aquests darrers sis anys s’ha produït una gran inflació de les despeses de personal.

El capítol més important d’aquestes despeses de personal és el de seguretat ciutadana, amb 2,58 milions d’euros previstos pel 2009 (138 euros per habitant). L’any 2003, aquesta despesa va ser de 1,46 milions d’euros (93 euros per habitant). L’augment ha estat del 77 %, i per habitant, del 48 %, en línia amb l’augment general de les despeses de personal.

Hem de notar que les despeses de personal van augmentant el seu pes en les despeses corrents, passant del 47,1 % l’any 2003 al 49,6 % als pressupostos del 2009. Aquest augment no acostuma pas a ser la indicació d’una bona gestió.


Despeses de compres de béns corrents i serveis

Els béns corrents i serveis van des del pagament de dietes per assistència a reunions a les compres corrents, passant per serveis tan importants com la neteja dels carrers i la recollida d’escombraries.

Es veu en aquest capítol una voluntat de contenir les despeses, ja que es pressuposta la mateixa quantitat que l’any anterior. Si tenim en compte que, per la recollida d’escombraries s’ha passat de 1.530.000 euros l’any 2008 a 1.750.000 euros en el pressupost del 2009, veiem que aquesta contenció de despeses és problemàtica.

Respecte a l’any 2003, l’augment ha estat del 63,2 %. Per habitant, ha passat de 282 euros l’any 2003 a 384 l’any 2009, amb un augment del 36,6 %, més del doble que la inflació.


Transferències corrents

Les transferències corrents augmenten un 14,2 % respecte de l’any 2008, i del 54,5 % respecte del 2003. Se’n dóna el detall a la taula corresponent.

Destaquem els 33.000 euros destinats a mitjans de comunicació audiovisual, que és la TDT de l’Alt Maresme.


Despeses financeres

Augmenten considerablement al pressupost (+ 28 %) ja que s’ha considerat un augment dels interessos a pagar, amb una tassa d’interès del 6,5 %. Probablement aquí es tindrà una bona sorpresa.

A senyalar que les despeses financeres de l’ajuntament de Malgrat són relativament petites, ja que l’ajuntament no s’ha endeutat massa els darrers anys, a causa del retard de la realització d’inversions sobre el que estava pressupostat.


Detall per capítols

Donem el detall de les principals despeses d’alguns capítols. Es pot veure tot el detall aquí.

Òrgans de govern: capítol que sempre dóna lloc a gran curiositat de la part del poble, on les principals despeses són les següents:
- assignacions als regidors = 353.500 euros,
- dietes = 64.000 euros,
- atencions protocol•làries i representatives = 25.000 euros,
- informació municipal = 12.000 euros,
- transferència TDT Alt Maresme = 33.000 euros:

Inserció laboral: capítol de nova creació, amb un cost de 88.625 euros, dels que 68.625 són per la retribució del personal d’aquesta àrea i 20.000 euros per les seves activitats.

Habitatges i projectes urbans: capítol de nova creació, amb un cost de 287.100 euros,
- retribució del personal de l’oficina d’habitatge = 146.800 euros,
- arrendament de l’oficina = 21.000 euros,
- despeses de funcionament =10.500 euros,
- activitats de cohesió comunitària de la llei de Barris = 85.000 euros,
- participació ciutadana llei de Barris = 15.000 euros.

Medi ambient: augment important (+ 11 %). La despesa principal és la de recollida d’escombraries (RSU = residus sòlids urbans), amb un import pressupostat de 1.750.000 euros. L’altre despesa rellevant és la retribució del personal de l’àrea (77.500). Només queden, doncs, 31.600 euros pel que és realment el medi ambient. Poca cosa es pot fer amb això.

Cultura: baixa el 12,3 %. En aquest capítol hi trobem:
- festes majors = 125.000 euros,
- altres festes populars i cavalcada dels Reis = 73.000 euros,
- ràdio municipal = 102.700 euros,
- biblioteca = 200.450 euros,
- centre cultural = 14.600 euros,
- agermanaments = 15.000 euros,
- edicions municipals = 15.000 euros,
- transferències = 29.000 euros,
- material per l’arxiu = 31.200 euros,
- arrendaments = 24.000 euros ,
- activitats diverses = 65.000 euros,
- personal del departament de cultura = 102.100 euros

Esports: augmenta el 3,8 %. Les principals despeses són:
- retribució del personal = 198.275 euros,
- subministrament de material = 16.000 euros,
- activitats d’esport = 69.000 euros,
- conservació i funcionament dels poliesportius i de la piscina = 115.700 euros,
- contracte de gestió de la piscina = 65.000 euros,
- conservació i funcionament del camp de futbol i de les pistes d’atletisme = 155.700 euros,
- escola de futbol = 34.000 euros,
- transferències = 35.000 euros

Joventut: aquest capítol augmenta el 0,8 %.
- retribució del personal = 27.400 euros,
- activitats diverses = 37.500 euros,
- activitats dels joves a les festes majors = 59.500 euros,
- transferències = 8.000 euros.

Serveis a les persones: augment important del 18,8 %. Un 80 % del total pressupostat (244.000 euros) va per retribucions al personal, un 18 % (54.000 euros) per despeses de funcionament de les dependències i la resta (4.000 euros) per un curs de noves tecnologies.

Benestar i família: augmenta un 10,6 %.
- retribucions = 298.700 euros,
- ajuda domiciliària = 120.000 euros,
- ajuda a famílies, infància i vellesa = 86.000 euros,
- beques per la llar d’infants = 20.000 euros,
- funcionament del casal d’avis = 32.475 euros,
- escola d’adults = 211.200 euros,
- programa d’immigració i drogodependències = 24.000 euros,
- transferències = 22.000 euros.

Ensenyament: augmenta un 2,4 %. Hi trobem:
- retribucions = 84.550 euros,
- conservació i funcionament de les dependències = 63.500 euros,
- transport escolar no obligatori = 38.000 euros,
- escola bressol = 202.000 euros,
- conservació de l’edifici de ca l’Arnau = 22.800 euros,
- transferència a l’escola de música = 80.000 euros,
- casal d’estiu = 74.200 euros.

Serveis en el territori, amb un augment del 0,3 %. Les principals despeses són:
- serveis de socorrisme a la platja = 158.000 euros,
- conservació platges = 25.500 euros,
- contracte de serveis de neteja de platges = 84.700 euros,
- retribucions personal d’espais verds = 537.200 euros,
- conservació espais verds = 105.000 euros,
- manteniment, neteja, contracte fitosanitari espais verds = 87.700 euros,
- retribucions personal dels serveis de via pública i obres = 470.400 euros,
- conservació i materials pels serveis de via pública i obres = 137.750 euros,
- retribucions personal enllumenat públic = 241.100 euros,
- subministrament d’electricitat per l’enllumenat públic = 170.000 euros,
- conservació i material per la xarxa d’enllumenat públic = 111.000 euros,
- retribucions personal dels serveis en el territori = 143.500 euros,
- funcionament serveis en el territori = 75.850 euros,
- desbrossament espais verds, vials i rieres = 30.000 euros,
- conservació xarxa clavegueram = 25.000 euros,
- contracte neteja viària = 720.300 euros,
- cementiri municipal = 42.200 euros.

Governació, amb un augment del 3,2 %. Un 83 % va per les retribucions del personal de seguretat ciutadana.
- retribucions personal seguretat ciutadana = 2.579.800 euros,
- conservació de la senyalització vial = 80.000,
- contracte de grua municipal = 80.700 euros,
- atenció telefònica = 88.200 euros,
- dietes de desplaçaments = 20.000 euros,
- vestuari = 40.000 euros,
- combustible = 20.000 euros.

Comerç i turisme, augment del 2,5 %.
- retribucions personal de turisme = 116.000 euros,
- mercat municipal = 27.150 euros,
- activitats = 31.000 euros,
- transferències = 15.000 euros,
- publicacions de turisme = 30.000 euros,
- activitats turisme familiar = 60.000 euros,
- activitats de promoció = 35.500 euros,
- festival de bandes de música i corals = 90.000 euros.

Sanitat, que augmenta el 9,0 %. Hi trobem:
- gosseres municipals = 13.000 euros,
- gosseres comarcals = 33.000 euros,
- transport de viatgers a l’hospital de Calella = 31.000 euros,
- activitats = 30.000 euros,
- conveni en matèria de salut pública = 23.000 euros.