dijous, d’octubre 04, 2012

Mitt Romney i Espanya

Aquesta nit, el candidat Mitt Romney ha posat els comptes públics espanyols com a exemple del que ell no vol pel seu país. Ha dit que no vol un país en el que les administracions públiques gastin, com fa Espanya, el 42 % del PIB. Aquesta xifra ha estranyat a més d’un.

Podem veure a la següent taula els ingressos, les despeses, el saldo, el PIB i el percentatge de les despeses sobre el PIB dels darrers anys, corresponents als comptes públics d’aquest país. Recordem que els comptes públics corresponen a l’administració central, a les comunitats autònomes, a les corporacions locals i a la seguretat social. El senyor Romney s’ha equivocat: el percentatge no és del 42 % del PIB, sinó una mica més elevat.

El problema que ens podem posar és si un percentatge tan important és assumible per una economia en crisi com l’espanyola. Sobretot quan els comptes públics tenen un dèficit elevat i la balança de pagaments també és deficitària.