dimecres, de febrer 15, 2012

El dèficit (crònic?) de l’ajuntament

Dèiem fa poc que l’ajuntament havia tingut un dèficit de 1,6 milions l’any 2011. Els anys anteriors havia tingut superàvit. Però es tracta de xifres brutes, que convé matisar si hi volem veure clar.

Podem veure a la taula següent els ingressos i les despeses detallats per comptes des de l’any 2004 al 2011:


Si restem les despeses dels ingressos trobarem el dèficit o el superàvit anual, on es troba el dèficit de 1,6 milions d’euros de l’any 2011.


Però aquesta diferència entre ingressos i despeses és enganyosa: si un any determinat l’ajuntament obté un préstec, s’imputa com un ingrés al capítol 9 (passius financers). Queda clar que l’any en qüestió podem tenir un superàvit que no és més que una càrrega pels anys vinents. Convé, doncs, per veure-hi més clar sobre la gestió municipal, no comptar els passius financers com ingressos per determinar si tenim un dèficit o un superàvit.

De la mateixa manera, tenim les despeses del capítol 9 (passius financers) que corresponen a l’amortització dels préstecs. Un any que l’ajuntament no tingui cap préstec nou i, en canvi, hagi amortitzat una quantitat, pot presentar un dèficit que no es correspon amb la gestió de l’any. Per determinar el dèficit o el superàvit d’aquesta gestió traurem, també, els passius financers de les despeses.

D’aquesta manera, el superàvit o dèficit corregit, i que retrata millor la gestió municipal, serà la següent:


Com que l’any 2011 no s’ha fet cap nou préstec i s’ha amortitzat una mica més d’un milió d’euros, el dèficit, calculat d’aquesta manera, es redueix de 1,6 a 0,6 milions.

Al calcular-lo així, trobem un dèficit des de fa quatre anys, que no sé si es podrà qualificar de crònic.


Nota: per qui interessi, els conceptes que van a cada capítol d’ingressos i despeses són, resumint molt, els següents:

Ingressos

Capítol 1 – impostos directes: son els impostos que provenen de les propietats físiques dels ciutadans: IBI, contribució rústica, impostos de vehicles, impost d’activitats econòmiques, plusvàlua.

Capítol 2 – impostos indirectes: inclou els impostos sobre les llicències d’obres de la ciutat.

Capítol 3 – taxes i altres ingressos: són els ingressos per taxes municipals, com són les escombraries, l’usatge de les instal•lacions esportives, guals, ocupació del subsòl, marquesines, llicències d’obertura, mercats, etc.

Capítol 4 – transferències corrents: són les transferències realitzades per les altres administracions per despeses corrents de l’ajuntament. Inclou els ingressos recaptats per l’estat i que cedeix en part als ajuntaments.

Capítol 5 – ingressos patrimonials: són els interessos que l’ajuntament cobra pels comptes i dipòsits bancaris, per l’arrendament de propietats públiques (com serien els pisos socials), els ingressos per concessions diverses (platja, bars d’instal•lacions municipals, etc)

Capítol 6 – alienació d’inversions reals: són els ingressos per venda de sòl patrimonial.

Capítol 7 – transferències de capital: són els ingressos que provenen d’altres administracions i destinats a inversions i obres.

Capítol 8 – actius financers: representen els ingressos de les devolucions que els funcionaris realitzen sobre préstecs o bestretes (quantitats adelantades) que hagin demanat durant l’any.

Capítol 9 – passius financers: representa la xifra dels préstecs contractats per l’ajuntament.

Despeses

Capítol 1 – despeses de personal: inclou els sous, la seguretat social, les dietes, etc. del personal de l’ajuntament, inclòs els dels polítics.

Capítol 2 – despeses de bens corrents i serveis: són les despeses de funcionament d’un poble, com són l’electricitat, l’aigua, la neteja, la recollida d’escombraries, el manteniment de parcs, jardins, instal•lacions, i un llarguíssim etcètera.

Capítol 3 – despeses financeres: són les despeses derivades dels préstecs sol•licitats per l’ajuntament, principalment els interessos.

Capítol 4 –transferències corrents: són les ajudes i les subvencions que l’ajuntament dóna a altres institucions o persones.

Capítol 6 – inversions reals: són les inversions que fa l’ajuntament. Algunes vegades s’hi inclouen partides que serien més aviat de manteniment.

Capítol 7 – transferències de capital: són les despeses que l’ajuntament transfereix a altres entitats per desenvolupar inversions.

Capítol 8 – actius financers: aquesta partida comprèn els petits préstecs i les bestretes al personal de l’ajuntament.

Capítol 9 – passius financers: són les amortitzacions dels préstecs contractats per l’ajuntament.4 comentaris:

Roc ha dit...

La Generalitat deu a l'ajuntament de Malgrat 1.700.000 € que l'ajuntament ja a avançat, només perquè ho sapiguem. Comprende?

Anònim ha dit...

La Generalitat deu a l'ajuntament de Malgrat 1.700.000 € que l'ajuntament ja a avançat, només perquè ho sapiguem. Comprende?

ssr ha dit...

Almenys el "deute" de 416.000 euros de subvenció de la Generalitat per les actuacions al Barri del Castell, i que la Gerneralitat encara no ha pagat, s'ha comptabiltzat com a ingressos per l'ajuntament, de manera que no té res a veure amb el dèficit de què parlo.

Si vostè fos tan amable de detallar-nos la diferència entre aquests 416.000 euros i els 1,7 milions dels que vostè parla, li agrairia. Així sabriem de què es tracta, i podriem averiguar si s'han comptabilitzat o no.

És curiós que la Sra Campoy parlés, a finals de gener, d'un "deute" de la Generalitat de 1,3 milions i vostè parli de 400.000 euros més. Per això és important que facin el favor de detallar aquest hipotètic "deute".

Anònim ha dit...

Queda clar que "no comprende".