dimarts, de febrer 14, 2012

Els comptes municipals de l’any 2011


L’ajuntament acaba de publicar els comptes municipals de l’any passat. Podem veure que els ingressos reconeguts nets han sigut de 18,7 milions d’euros, i que les despeses reconegudes has sigut de 20,3 milions. És a dir, l’ajuntament ha gastat 1,6 milions més que el que ha ingressat. Podem dir, doncs, que l’ajuntament ha tingut un dèficit.


Ingressos

Han sigut més importants que els pressupostats (+ 1,2 milions), sobre tot al capítol de transferències de capital, on s’ha ingressat gairebé 1,1 milions més que el que s’havia pressupostat. Les transferències de capital són els ingressos provinents de les transferències d’altres administracions destinades a obres i a inversions. Hem d’assenyalar que en aquest capítol, l’ajuntament hi ha inclòs 416.000 euros de subvenció de la Generalitat per les actuacions al Barri del Castell, i que no ha pagat.


També s’ha ingressat més que el que s’havia pressupostat al capítol d’ingressos patrimonials, dels que 325.000 euros es correspon als interessos que l’ajuntament cobra pels seus comptes i dipòsits bancaris, 74.000 a la concessió de l’aprofitament de les platges, i la resta a altres concessions de menys valor, com els bars del casal d’avis, del camp de futbol i del poliesportiu, i la concessió de terrenys a la Mancomunitat RSU.

Aquest any, com previst, l’ajuntament no s’ha endeutat: els passius financers no tenen, doncs, cap ingrés.

Despeses

Les despeses han sigut de 20,3 milions d’euros, 3,1 milions més que el pressupost inicial. La desviació es troba fonamentalment al capítol d’inversions, on s’havien pressupostat 733.000 euros i les obligacions reconegudes han sigut de 4,1 milions, mentre que les despeses compromeses han arribat a més de 5,5 milions


Les despeses de personal i les compres de bens i serveis han tancat l’exercici amb menys despeses que les pressupostades.

Els interessos pagats als bancs pels préstecs de l’ajuntament han sigut de 322.000 euros, i l’amortització de préstecs de 1,003 milions.
Comentaris

Les despeses corrents han estat ben ajustades al pressupost inicial.

Una part significativa de les inversions s’han pagat amb els préstecs demanats els anys anteriors. Encara queden 10 milions a la caixa (fa un any en quedaven 12)

Entrarem més en detall en properes entrades.