dilluns, de febrer 25, 2013

Els comptes de l’ajuntament de l’any 2012 - Ingressos


L’ajuntament ha publicat l’estat dels comptes al 31 de desembre de l’any passat. Encara que l’estat dels comptes de l’any 2012 no s’hagi aprovat pel ple, comentarem aquestes primeres xifres. Esperem que siguin les definitives.

Als quadres següents podem veure que els ingressos han estat 1,22 milions més elevats que els pressupostats, mentre que les despeses han estat 6,01 milions més elevades que les del pressupost inicial.


Comencem pels ingressos. Destaca que s’han ingressat 0,86 milions més per impostos directes, fonamentalment degut a la contribució urbana (l’IBI urbà), per la que es van recaptar 0,75 milions més que el pressupost. No és res d’estrany, ja que es va apujar d’una manera que podríem qualificar d’abusiva.


Pels impostos indirectes, que es corresponen a les llicències d’obres i construccions, s’han ingressat 0,10 milions menys que els pressupostats. És impressionant veure la davallada d’aquest impost des dels anys “gloriosos” del boom.

Els ingressos per taxes i altres impostos han sigut 0,13 milions inferiors als pressupostats. A destacar que s’havien previst 0,62 milions per contribucions especials, que no s’han ingressat. Això vol dir que, fora d’aquestes contribucions especials, s’ha ingressat mig milió més del pressupost, dels que la meitat és deguda a les multes i sancions, que han estat 0,27 milions més altes que les del pressupost. Una altre cosa és saber si es cobraran totes.


També hi ha hagut més ingressos dels pressupostats a les transferències corrents, degut a una participació als tributs de l’estat superior de 0,33 milions al pressupost. S’ha anul·lat la subvenció de la Generalitat a la llar d’infants, però aquesta quantitat s’ha compensat per una aportació de la Diputació d’un programa de suport a la solvència financera, no previst al pressupost.


Els ingressos patrimonials, on s'hi troben, entre altres, els interessos dels comptes bancaris i les diverses concessions, no es desvien pràcticament pas del pressupost.


Finalment, a les transferències de capital, que són les que van dedicades a inversions, s’han anul·lat 0,40 milions de la Generalitat corresponents al Barri del Castell i als carrers Llibertat i Sant Elm, i s’han afegit dues aportacions de la Diputació (soterrament contenidors i centre cívic del barri del Castell) i una del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament regional) pel barri del casc antic. S’ha ingressat, finalment 0,20 milions més que el pressupost inicial.


En una nova entrada parlarem de les despeses i farem un comentari final.