dimecres, d’abril 03, 2013

L’economia catalana (2)


Analitzàvem l’altre dia el PIB de Catalunya, i dèiem que havia caigut, en volum, un 1,3 % l’any 2012, segons les xifres de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya). Donàvem les xifres dels components de la demanda del PIB. Veurem avui els components de l’oferta.


Veiem a la figura la valoració del PIB de cada any en euros corrents, descompost pels seus principals components de l’oferta: agricultura, indústria, construcció, serveis privats, serveis públics i impostos nets sobre els productes. Podem observar que els serveis públics (administració pública, educació, sanitat i serveis socials) a Catalunya han sigut de 26.000 milions l’any 2012, una retallada de 1.700 milions des del 2010, però que van créixer d’una manera colossal des del 2003 (16.500 milions) fins el 2010 (27.700 milions). Aquestes xifres poden servir per relativitzar les retallades.

També podem veure el percentatge anual de cada component sobre el total.


El que és important és l’evolució en volum, que es calcula modificant els valors en euros corrents pels coeficients de deflació corresponents, que són diferents per cada component. Ha evolucionat de la següent manera:

Indústria: Estabilitat del 2003 al 2007, i disminució del 2008 al 2012, a un ritme mitjà del 1,8 % anual, amb una enorme disminució l’any 2009, parcialment compensada els dos anys següents. Una disminució l’any 2012. Des del 2003, la indústria ha caigut un 9,5 %.

Construcció: creixement continuat del 2003 al 2006, a un ritme mitjà anual del 4,6 %, disminució molt forta a partir del 2008, a un ritme del 6,8 % anual. El volum de l’activitat ha caigut un 16,5 % des de l’any 2013.

Comerç, hoteleria, finances i altres serveis: creixement molt fort del 2003 al 2007, i manteniment després, amb alts i baixos. El volum del l’any 2012 ha crescut un 18 % des de l’any 2013.

Administració pública, educació, sanitat i altres serveis socials: creixement importantíssim des de l’any 2003 al 2010, a un ritme del 4,3 % anual, i lleugera disminució després (0,8 % anual). El volum de l’any 2012 és un 31,7 % superior al de l’any 2003. Veiem que les “retallades” han sigut, encara que no ho sembli, mínimes.

Finalment, els impostos han anat variant segons l’activitat econòmica. L’any 2012 tenen un volum 3,9 % més important que l’any 2003.


En resum, el PIB de l’any 2012, en volum, és un 8,6 % superior al de l’any 2003. En mitjana, doncs, el creixement econòmic de Catalunya ha augmentat menys d’un 1 % anual en el conjunt dels darrers nou anys. Hi veiem dues situacions molt diferents: del 2003 al 2007, el PIB creix a un ritme mitjà del 3,5 % anual, mentre que del 2008 al 2012 disminueix a un ritme mitjà del 1,0 %.

Per sectors, veiem que la construcció ha baixat fortament, però el que és més preocupant és que la indústria també ha disminuït molt. I, sense indústria, l’economia del país no podrà anar endavant.