diumenge, de desembre 17, 2006

El ple de novembre del 2006

Aquest ple ha estat dedicat, de manera prioritària, a aprovar el pressupost de 2007 i els seus annexes, com és l’augment de la plantilla municipal. Hauria d’haver estat, doncs, un ple important, ja que és el darrer pressupost abans les eleccions, i hauria d’haver servit per conèixer el projecte de cada grup de cara a aquestes eleccions. Malauradament, no ha estat així, el que és una decepció, almenys per a mi. Resumeixo el que n’he tret en clar:

- L’alcaldessa gairebé no ha dit res. Serà que creu que no serà ella la que gestionarà aquest pressupost?
- CiU no ha deixat entreveure res de quin serà el seu programa. Serà que no tenen cap alternativa?
- ERC sembla que vulgui menys jardins i més treball social. Creuen que el boom de la construcció s’acabarà, i si és així el finançament municipal no seria suficient per fer-se càrrec de les despeses fixes i conservar un marge suficient per a inversions.

El ple ha estat molt tècnic en alguns moments.

En farem un resum no gaire tècnic, fixant-nos més en el comportament i les paraules de cada qual.


Expedient de modificació de les ordenances fiscals

Es modifiquen els impostos i taxes així com els preus públics. Tots augmenten un 4 %, menys l’IBI (impost sobre bens immobles), que baixa (el tipus de gravamen passa del 0,87 al 0,83).

Tornant a l’IBI, s’afegeix una reducció del 80 %, amb un màxim de 150 €, per les famílies nombroses.

Com és natural, ERC demana una extensió de les bonificacions de l’IBI a famílies monoparentals, pels habitatges on s’implantin energies renovables, pels qui els lloguin a joves amb pocs recursos o a famílies amb algun membre discapacitat. També demana una reducció de l’IAE (impost sobre activitats econòmiques) que lloguin a persones del poble en atur i que presentin una edat complicada per a trobar feina, o que inverteixin en energies alternatives. Pel que fa a l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), bonificar els blocs d’habitatges antics que posin ascensor.

En relació amb el preu públic que es paga a l’escola d’adults per l’alfabetització en castellà, ERC proposa que s’apliqui el mateix preu i les mateixes bonificacions als que tenen més de 65 anys, als que facin el curs d’iniciació al català, i que les bonificacions s’apliquin també als que estan a l’atur i demostrin una renda mínima.

L’equip de govern només accepta de prendre nota de la proposició sobre el preu del curs de català a l’escola d’adults.

Un membre d’ERC explica que, com a filosofia d’esquerres, està d’acord amb que pagui més qui més té, posant un exemple de les taxes on no es compleix aquesta filosofia. El pobre es va embolicar, ja que l’exemple que va posar no és aplicable, ja que no es pot pagar més del cost del servei. La primera tinent d’alcalde, ràpidament, va posar les coses clares, demostrant que coneix la matèria.

Es curiós que l’alcaldessa no va dir gairebé res en aquest capítol del ple, com si la cosa no anés amb ella.


Pressupost pel 2007

La senyora Aubanell, primera tinent d’alcalde, explica els pressupostos proposats, amb un munt de detalls i amb explicacions força clares de les grans xifres. No entrarem en detalls, ja que pensem estudiar el pressupost quan es publiqui per donar la nostra opinió. Globalment, el pressupost és de 23,6 milions d’euros, per 22,6 el de l’any 2006. Es a dir, un increment de gairebé el 4,5 %. Per habitant, el pressupost és de 1316 €, el que vol dir que a Malgrat s’hi conten gairebé 18000 habitants. Com que l’any 2006 a Malgrat hi ha uns 17500 habitants, el pressupost de 2006 és de 1290 €. L’augment per persona és del 2 %, el que sembla raonable.

ERC no coincideix en dos grans aspectes:

- L’augment de determinats llocs de treball.
- La partida de 2,25 milions d’euros destinada a l’equipament sociocultural, ja que no existeix un pla de gestió ni un pla de viabilitat.

Els llocs de treball amb els que ERC no està d’acord semblen ser els de jardiners. Podríem pensar que ERC proposa un Malgrat sense jardins cuidats i sense flors?

Pel que fa a l’equipament sociocultural, ERC recorda que la seva proposta ha estat sempre que el que es faci tingui una capacitat per 400 persones. Lamento dir que no entenc res, ja que l’equipament projectat per l’equip municipal té una capacitat per 430 persones. Haurem d’investigar què és el que realment proposa ERC.

On té raó ERC és que es creen jardins sense preveure el personal necessari (posen l’exemple del parc Francesc Macià) i després s’ha d’anar augmentant el nombre de jardiners. Demanar que quan es crea quelcom es pensi en el que costarà, i es pressuposti, em sembla una petició molt raonable, però que per alguns sembla complicada de fer.

El grup IVC-EA surt encara amb una paraula buida: aquest pressupost és continuista. Gran pecat això del continuisme. No sabem què vol dir, però és una altra manera de dir que no és un pressupost progressista. I que això ho digui el grup del partit que abans era el partit comunista!!!

Menys mal que l’alcaldessa, per una vegada, va estar ràpida de reflexes i va contestar encertadament: considera un motiu de satisfacció que el pressupost sigui continuista. I jo afegiré que un pressupost continuista és una indicació de la continuïtat d’una política, que pot ser més o menys bona pels uns o pels altres, però que és la de l’equip de govern.

I si dic “per una vegada” és que en aquest capítol del pressupost, tampoc l’alcaldessa ha enraonat massa, deixant el pes de la discussió als tinents d’alcalde. Serà perquè no està segura que sigui ella qui gestioni aquest pressupost?

Queda palès que tots els grups estan d’acord que la finançament dels ajuntaments és insuficient. I jo em demano: què proposen?

Finalment, el pressupost s’aprova amb 5 abstencions. El fet que ni ERC ni IVC-EA s’hagin oposat al pressupost al votar em fa pensar que hi deuen estar d’acord, si no del tot, almenys en gran part.Aprovació de la plantilla orgànica de l’ajuntament pel 2007

Actualment l’ajuntament té 80 llocs de treball de funcionaris i 98 llocs de treball de personal laboral, el que fa un total de 178 persones.

Els efectius més nombrosos són, si ho he entès bé:

- Policia local = 49
- Personal d’ofici = 37

Es proposa crear 6 llocs de treball per funcionaris i 7 per personal laboral. En total es passarà a 191 persones. El nombre de jardiners passa de 13 a 16.

ERC no sembla estar massa d’acord en que es creïn tres llocs de treball més per jardineria, i proposa que, en canvi, es creïn llocs de treball per treballadors familiars, expressant cert recel en augmentar considerablement, any rere any, la plantilla de l’ajuntament, ja que el boom de la construcció no se sap quan durarà.

Una vegada més, la senyora alcaldessa no diu ni piu per defensar aquest augment del personal (perdó, de llocs de treball, que no es digui que no he entès res)

Aquest augment s’aprova amb l’abstenció del grup ERC.


Subvencions per l’exercici 2007

S’aproven per unanimitat, demanant ERC que cal un sistema d’exposició pública i un balanç anual de les subvencions repartides a les activitats i associacions, per tipus d’activitat, nombre de beneficiaris, factures pagades. Petició molt raonable, que sembla mentida que encara no existeixi.


Delegació de capacitats recaptatòries

S’aprova per unanimitat la delegació de capacitats recaptatòries a la Diputació de Barcelona, en continuïtat amb el que s’està fent actualment, incloent les multes de trànsit.


Remodelació dels CEI Mare de Déu de Montserrat i Marià Cubí i Soler

S’aprova per unanimitat, com no podia ser d’altra manera.


Ordenança reguladora de la tinença d’animals

Es modifica aquesta ordenança per adaptar-la a la nova llei del mes de juliol. Menys mal que es deixa orinar als animals als embornals de la xarxa de pluvials...

Com sempre aprenem alguna cosa, aquí aprenem que les fures són considerades com a animals domèstics.

Aprovació unànime.


Modificació del POUM al casc antic

Finalment una discussió una mica moguda!

Actualment es limita al 20% l’ocupació màxima permesa dels patis interiors en el casc antic. La Sra. Serra manifesta que aquest paràmetre, en el cas d’usos comercials o de serveis, esdevé insuficient en finques de façana reduïda com és el que, majoritàriament, es dóna al casc antic, indicant que la proposta de modificació manté el paràmetre del 20% d’ocupació màxima permesa en el cas d’ús residencial o ús industrial preexistent o compatible, admetent, però, fins al 50% d’ocupació quan es tracta d’altres usos (comercial o serveis). Tot això per afavorir el comerç al casc antic.

El Sr. Monguilod, de ERC, no està massa d’acord amb aquesta modificació, al·legant que si un senyor té un pati molt llarg, el dret d’ocupació d’aquest pati és molt gran, en detriment del veí que tingui un habitatge en planta baixa i es trobi que si el seu veí li aixeca 3,30 metres, el pati li quedaria com un túnel, privant-lo de llum. Proposa que es deixi el tema al damunt de la taula per estudiar-lo millor.

La Sra. Alcaldessa respon que no s’aixequen 3,3 m, ja que habitualment ja hi ha una lliça de 2 metres. Doncs, que l’efecte túnel es molt relatiu.

Es segueix una discussió que diríem de sords, entre la Sra. Alcaldessa i el Sr. Monguilod, sobre qualitat de vida, privació de llum, i així successivament. Podríem pensar que els dos protagonistes de la discussió tenen una animadversió gairebé personal... si no ho sabéssim ja.

La Sra. Serra sembla una mica més conciliadora i diu que es tindran en compte les al·legacions que es presentin durant el mes d’exposició.

Finalment s’aprova amb l’abstenció d’ERC (per això tant d’enrenou? en què quedem?) i el vot en contra de ICV-EA.


Precs i preguntes

En aquest apartat ERC protesta contra el tall d’arbres a la remodelació de la plaça Capità Fèlix Cardona, contestant el responsable Sr. Coromines amb les raons que l’han portat a fer-ho, que aquests es substituiran per 24 lledoners de creixement més lent, amb menys copa, i més fàcils de mantenir i sense que causin molèsties als veïns.

La Sra. Verdaguer replica que els arbres són patrimoni del poble i els veïns, molts o pocs, als que els molestin haurien d’entendre-ho, destacant que, pel que fa a tota la resta de coses hi estan naturalment d’acord, referint-se la seva queixa únicament als arbres tallats.

Si és cert el que afirma el Sr. Coromina, que diu que quan deixi la regidoria, hi hauran mil arbres i escaig més que quan hi va entrar, l’hem de felicitar.

1 comentari:

el cridaner ha dit...

EL SENYOR COROMINES EL QUE HA DE FER ÉS TREURE LES PLAQUES FRANQUISTRES DELS EDIFICIS DE PROTECCIÓ OFICIAL!

AQUEST ERA DEL PP ABANS, RECORDES?