dissabte, d’abril 21, 2007

Ple del 15 de març 2007

Un ple important, on s’ha aprovat per unanimitat el Pla d’Habitatge, Pla que és més del mateix (obres i obres, cases i cases) ja que preveu 1.600 habitatges nous d’aquí a cinc anys. Es inquietant per les butxaques dels malgratencs d’aquí deu o quinze anys, la idea de l’alcaldessa de gestionar el lloguer dels habitatges de protecció oficial pel mateix ajuntament: les experiències d’altres ajuntaments són ruïnoses pel pressupost, ja que són cases que envelleixen ràpidament. Unavantatge de la gestió directa feta per l’Ajuntament és que es podran “controlar” uns quants vots per les eleccions del 2011, que serà, més o menys, quan s’hagin d’acordar els nous habitatges.


Pressupost

La regidora d’economia informa que, un cop tancat l’exercici 2006, ha quedat un romanent de lliure disposició de 1,6 milions d’euros aproximadament, i proposa la seva incorporació al pressupost de 2007 per dotar les retribucions de personal derivades de la valoració de llocs de treball (362.000 €), la senyalització vertical i horitzontal (100.000 €) i la creació d’un pla de pensions pel personal (17.500 €). La resta es dedicaria a disminuir el crèdit que calia demanar pels projectes de pas a nivell (945.000 €) i Escola Bressol (200.000 €).

La proposta és aprovada per 10 vots a favor i 5 abstencions.


Servei de piscina municipal

Fins ara, el servei de la piscina municipal era assegurat per una conserge fixa discontínua i per un socorrista, tots dos personal de l’ajuntament. El responsable ha demanat excedència voluntària, de manera que es replanteja l’organització del servei. L’ajuntament proposa passar d’una gestió directa a una indirecta, contractant-la amb alguna empresa, assegurant el mateix funcionament que fins ara, però conservant la consergeria i el manteniment a càrrec de l’ajuntament.

La proposta és aprovada per 10 vots a favor i 5 abstencions: ERC s’absté perquè no es presenta cap plec de condicions i IVC-EA per ser partidaris de la gestió directa per part de l’ajuntament.


Sol•licitud a la Generalitat d’un canvi de destinació d’un ajut
Es vol demanar a la Generalitat el canvi de destinació d’una subvenció de 129.914 euros per a la urbanització de l’Avinguda Colom, pel projecte de millora de la xarxa viària del Passeig de Llevant, entra el carrer de Boters i el carrer de Mar. La causa és que el projecte de l’Avinguda de Colom s’ha de modificar, i, el temps passant, es podria perdre la subvenció, mentre que el projecte del Passeig de Llevant està més madur.

El projecte d’urbanització de l’Avinguda Colom estava pressupostat en 930.000 €, mentre que el del Passeig de Llevant té un pressupost de 457.000 €.

La proposta s’acorda per unanimitat del ple.

La veritat és que hi ha massa canvis de prioritats en els projectes municipals, canvis que es poden explicar tenint en compte la manera com es convoquen aquestes subvencions, de pressa i amb molta antelació. Però també hi ha, no ens en amaguem, una planificació poc satisfactòria a la nostra Casa Gran. Probablement per manca de coneixements.

ERC aprofita per dir que les lloses que es posin al Passeig de Llevant siguin millors que les del carrer de Girona, on moltes ja estan esquerdades. L’excusa que dona el regidor corresponent em sembla molt pobre: els carrers peatonals no són mai absolutament peatonals i, a més, hi passen les formigoneres per fer les obres (home de Déu, això hauria d’estar previst!)


Horaris d’obertura del comerç

L’any 2006 l’Ajuntament va demanar a la Generalitat que es disminuís la temporada de qualificació de zona turística a efectes d’horaris comercials, que era per tot l’any, per passar a un període del diumenge de Rams al primer diumenge de novembre. Durant aquest període, l’horari d’obertura del comerç és des de les 7 del matí a les 10 del vespre. Ara es demana que s’augmenti la temporada de qualificació de zona turística també al període que va de Nadal a Reis, i que l’horari d’obertura del comerç durant el període de qualificació de zona turística passi a ser de les 7 del matí a les onze de la nit.

Segons la regidora, això es fa a petició dels comerciants. Però no totes les associacions de comerciants han estat consultades... (?)

De la discussió amb ERC, resulta que la Junta de Govern, l’any passat, va concedir un allargament d’horari als comerciants del Passeig, sense reflectir-ho en cap acta. Es podria pensar que aquest afer d’horaris reflecteix un cert desgavell en la seva gestió.

L’acord s’aprova amb deu vots a favor, quatre abstencions i un vot en contra.


Projecte de construcció d’un pas a nivell

L’any 2001 es va suprimir el pas a nivell del Camí de la Pomareda. L’Ajuntament ha encarregat un projecte de construcció d’un pas subterrani, ja que es tancarà el pas a nivell del carrer Abat Oliva, ja que Renfe ha construït el pas a nivell subterrani de la Cooperativa Agrícola. Aquest tancament justament ara, de cara a l’estiu, pot posar problemes per l’accés a la platja.

Tenint en compte que, durant els mesos de l’estiu, no es faran obres pel nou pas a nivell projectat, ERC proposa que es torni a parlar amb Renfe per mantenir obert el pas a nivell del carrer Abat Oliva durant l’estiu.

El projecte de construcció del pas a nivell, que té un cost de 2.310.000 euros, s’aprova per unanimitat.


Protecció d’urbanitzacions contra incendis forestals

Les urbanitzacions tenen l’obligació de prendre certes mesures per la seva protecció en cas d’incendis forestals. Entre lles, la creació d’una franja perimetral de baixa combustibilitat. La urbanització Ciutat Jardí, que té parcel•les en tres municipis, ha presentat un conveni de col•laboració amb l’Ajuntament per l’execució de les seves obligacions, entre les quals es pot destacar:

- La creació d’una franja perimetral de 25 metres d’amplada.
- Manteniment del terreny de les parcel•les no edificades lliure de vegetació seca i netejades.
- Elaboració d’un pla d’autoprotecció contra incendis forestals.
- Disposar d’una xarxa d’hidrants.
- Mantenir nets de vegetació els vials privats.

La franja perimetral encara no està feta, però el projecte existeix. Les cinc parcel•les no edificades estan conformes. El Pla d’autoprotecció no està fet, però existeix un pla d’evacuació. La urbanització ha presentat un plànol dels hidrants. Els vials i les cunetes estan lliures de vegetació seca.

S’hauran de realitzar inspeccions periòdiques bianuals.

Per unanimitat s’aprova el conveni de col•laboració.

D’altra banda, l’Ajuntament de Palafolls ha transmès al de Malgrat el projecte de la dita urbanització Ciutat Jardí sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat, per aprovació o per comentaris.

Aquest projecte s’aprova per unanimitat. Aquest projecte s’haurà de sotmetre a informació pública, ja que s’hauran d’expropiar els terrenys de la franja perimetral. En total s’hauran d’expropiar uns 10.600 metres quadrats.


Pla local d’habitatge 2007 – 2012

El 2005, l’Ajuntament va aprovar un conveni de col•laboració amb la Diputació per la redacció d’un Pla d’Habitatge. Aquest projecte ha estat redactat.

Aquest Pla d’Habitatge contempla la construcció per l’Ajuntament de 23 habitatges lliures, de 268 habitatges de protecció oficial i de 24 habitatges concertats. Per part de la iniciativa privada es preveu la construcció de 1.222 habitatges lliures, 6 de protecció oficial i 55 de concertats. Un total de 1598 habitatges.

La majoria dels 268 habitatges de protecció oficial a construir per l’Ajuntament seran de lloguer. L’alcaldessa proposa que la seva gestió la faci el mateix Ajuntament.

El pla local d’habitatge s’aprova per unanimitat.

El meu comentari és que els habitatges de protecció oficial ni haurien de ser construïdes ni gestionades per l’Ajuntament. Car els Ajuntaments no acostumen a tenir les competències necessàries per fer-ho d’una manera eficaç. Però això és una opinió personal. Tinc por que aquest habitatges, a la llarga, costaran un ull de la cara al pobre contribuent.


Moció de suport al dia internacional de la dona

Aquesta moció és presentada per ICV-EA. Com que s’ha de ser progre, la moció és aprovada per unanimitat. No servirà per res, però fa bonic.


Precs i preguntes

Escola Municipal de Música: ERC reclama una reunió de la comissió de seguiment, ja que la gestió de l’escola és cada vegada pitjor.

Mercat: Sembla que ningú ha sol•licitat alguna de les parades tancades. D’altra part, els llums estan encesos tot el dia, sense ser necessari.

Obres permeses malgrat un informe desfavorable: es vol fer un pis sobre una planta baixa existent. La planta baixa no respecta la franja de tres metres establerta, i no es modifica a l’ocasió d’aquesta obra. L’alcaldessa diu que el pis sí que la respecta, i que per això han donat el permís.

Caseta a la plaça de la Figuera: aquesta caseta, situada en zona verda, és un WC per minusvàlids i un petit magatzem per les boles dels jugadors de petanca.

Pivots a la Plaça Anselm Clavé: ICV-EA pregunta si hi aniran pivots a aquesta plaça. El regidor respon que no, per tractar-se d’una zona de càrrega i descàrrega.

Plaça de la Figuera: encara no està acabada, falten la pista i jocs de mainada. S’ha obert a petició dels usuaris de la petanca. No hi haurà pista de skating. Tampoc es pot dir el què ha costat, ja que l’obra no està acabada.