dilluns, de juny 09, 2008

Xarxa Natura 2000 – Rius i Estanys de Tordera


Recomano llegir la denúncia de "la Natura a la Baixa Tordera", del passat dia 7 de juny. Hi podem veure que pertot arreu hi ha actuacions municipals més que dubtosament respectuoses amb el medi ambient, per no dir altra cosa. Que això no passa només a Malgrat. Sense que “mal de molts, consol de beneits” en sigui una excusa.

En aquesta denúncia es planteja el difícil problema de la convivència entre espais naturals i hàbitat humà. A Malgrat en sabem alguna cosa (pensem en l'arbreda de Can Feliciano)

L’actuació es fa en un indret protegit i que forma part de Xarxa Natura 2000. Què és Xarxa Natura? El Consell de les Comunitats Europees va aprovar l’any 1992 la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, coneguda també com la “Directiva hàbitats”.

La “Directiva hàbitats” crea la xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada Natura 2000. Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la Unió Europea.

Una sèrie de territoris de la Unió Europea han estat declarats espais integrats en Xarxa Natura 2000. Entre ells hi trobem l’espai ES5110007 Rius i Estanys de Tordera, que té una superfície de 254 Ha, repartides entre el Maresme (81,3 %) i La Selva (18,7 %). El municipi més afectat és el de Tordera, amb 172 Ha (més de meitat de la superfície total de l’espai). Malgrat també es troba afectat en una petita part, 12 Ha, situades a la Tordera.

Ela hàbitats presents en l’espai Rius i Estanys de Tordera són:

- Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils,
- Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles orlades d’àlbers i salzes,
- Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles,
- Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana,
- Rouredes de roure pènol i boscos mixts,
- Vernedes i altres boscos de ribera afins,
- Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera,
- Suredes,
- Alzinars i carrascars,
- Pinedes mediterrànies.

En aquest espai ES5110007 hi podem trobar:

- invertebrats (Banyarriquer del roure, Escanyapolls, Cérvol volant),
- amfibis i rèptils (Tortuga d’estany, Tortuga de rierol),
- mamífers (Rat penat orellut mitjà, Rat penat de peus grans, Rat penat orellut gran, Rat penat mediterrani de ferradura, Rat penat gran de ferradura, Rat penat petit de ferradura).

Quines són les actuacions que es fan a Malgrat sobre les 12 Ha del municipi? Ho anirem veient.