dilluns, de gener 04, 2010

Agenda 21 – El rec Viver i la riera de Palafolls


L’auditoria ambiental de Malgrat de Mar, anomenada també Agenda 21, va ser publicada el febrer del 2.003. Set anys més tard, l’Ajuntament hauria de publicar un balanç de les accions realitzades. No ho ha fet, com tampoc ha publicat cap modificació de les accions a emprendre (en set anys es deuen haver donat compte que hi ha accions que sobren i altres que falten), i això que disposen d’una magnífica eina de comunicació, com és el Butlletí Municipal. Vist des de fora, sembla que aquest important document s'estigui omplint de pols en qualsevol armari de la Casa Gran.

Anirem repassant algunes d’aquestes accions, i començarem amb el rec Viver i la riera de Palafolls. L’acció prevista és la següent:

Recuperar el bosc de ribera del rec Viver i de la riera de Palafolls

Tal com succeeix en el cas de la Tordera, el rec Viver i la riera de Palafolls presenten una vegetació actual on domina el canyer, especialment en el cas del rec Viver, així com vegetació riuderal i d’altra vegetació impròpia d’ambients humits. Els boscos de ribera són inexistents en aquests cursos.

Es proposa realitzar una sèrie d’intervencions d’eliminació selectiva de la vegetació actual i la plantació d’espècies típiques dels ambients de ribera. Es important, en qualsevol cas, garantir un seguiment i un manteniment posterior d’aquesta recuperació per tal d’evitar la recolonització de l’espai per part d’espècies invasores com la pròpia canya i plantes nitròfiles, i garantir la consolidació de les formacions de ribera.

El projecte proposat ha de definir detalladament la intervenció, si bé a priori s’estima que la superfície total a recuperar és aproximadament de 14.000 m2, i es proposa la plantació d’un arbre de ribera cada 16 m2. D’aquesta manera el total d’arbres a plantar és de 885.

El fet que els marges d’aquests cursos siguin de propietat privada fa necessari plantejar la realització de reunions entre els propietaris i l’Ajuntament, durant el procés d’elaboració del projecte, per tal d’informar dels objectius d’aquests i de negociar i consensuar una acció conjunta.


A la vista de les fotos del rec Viver no sembla pas que s’hagi avançat en aquesta acció. Pel que fa a la riera de Palafolls no sembla pas que s'hagi fet millor.

Per cert, una altra de les accions era la de fer una ordenança per regular l’actuació ambiental dels càmpings del cap de la Tordera que, com veiem, han envaït els marges del rec Viver.