dilluns, de novembre 05, 2012

Els comptes de l’Ajuntament al 30 de setembre


L’estat dels comptes de l’Ajuntament al 30 de setembre ve donat pel quadre següent. Com modificacions més importants, hi trobem un augment important de les despeses al capítol 9, passius financers, on hi ha hagut la devolució del préstec destinat a la construcció de l’equipament sociocultural, de 5,9 milions, ja que s’ha arribat al termini de la data convinguda sense que s’hagi fet la despesa corresponent. Aquest augment de despesa té la seva contrapartida al capítol 8 dels ingressos, actius financers, que correspon als diners que l’ajuntament ha pres dels seus comptes de tresoreria per pagar, tant les devolucions de crèdits, com per fer front a un dèficit. Aquest dèficit es pot avaluar, de manera aproximada, fent la resta 8.580.590 – 7.262.044, que dóna un dèficit de l’ordre dels 1,3 milions d’euros.


Ingressos

Al quadre següent hi trobem les principals partides corresponents a impostos directes i indirectes, taxes i altres ingressos.


Podem veure que, a la partida principal, que és la contribució urbana, ja s’han ingressat 6.256.000 € dels 6.250.000 pressupostats. Però hem d’assenyalar que els drets nets són de 6.898.000 €; un augment molt significatiu, del 10 %, corresponent a l’augment decretat pel govern central sobre les contribucions d’aquest any.

Pel que fa a les contribucions especials, dels 615.100 € pressupostats, 615.000 corresponen a les obres dels carrers Llibertat i Sant Elm, que no es faran aquest any. L’augment de pressupost de 49.639 € correspon a la urbanització de la riera, dels que se n’han ingressat 38.406.

Al quadre següent hi trobem les principals partides corresponents a les transferències corrents.


Hi veiem que la partida principal correspon a la participació en els tributs de l’estat. Els drets nets d’aquesta partida són de 3.137.000 €, de manera que es poden esperar uns ingressos suplementaris de més de 300.000 € a finals d’any. Menys mal, ja que serà difícil ingressar tot el que, segons el pressupost, hauria de transferir la Generalitat.

Ingressos patrimonials: les principals partides són els interessos dels dipòsits bancaris i les concessions de les platges, com es veu al quadre següent.


Les transferències de capital a càrrec de la Generalitat no acaben d’arribar. L’augment del pressupost corresponent al barri del Castell no és segur que tingui l'acord de la Generalitat. En canvi, la Diputació ha subvencionat el centre cívic del barri del Castell i el soterrament de contenidors, com es veu al quadre següent.

Despeses

Pel que fa al personal, és probable que el pressupost no es desviï, amb la previsió de no pagar l’extra de Nadal.

Les despeses de compra de bens i serveis, per ara, són inferiors al 66 % del pressupost inicial, el que és una bona senyal.

S’han pagat 172.000 € d’interessos pels préstecs que té l’ajuntament i s’han amortitzat, al 30 de setembre, 6.677.000 € de préstecs, entre els quals hi ha el préstec pel centre sociocultural, i 94.000 € d’ajudes de caixa de la Diputació..

De les transferències corrents, que sempre és interessant seguir-les, en podem trobar el detall de les més importants al quadre següent.


Al capítol de les inversions, s’ha modificat l’actualització del pressupost, que era, al final del segon trimestre, de 9,7 milions, al treure-hi l’equipament sociocultural, per un valor de 5,9 milions, quedant en 3,8 milions.

Tenint en compte que les obres d’urbanització dels carrers de Llibertat i Sant Elm no es faran aquest any, i que les despeses de la urbanització de la riera no arriben al 50 % del total pressupostat a finals del tercer trimestre, és possible que les inversions de l’any no arribin als 2,5 milions d’euros, quantitat que en bona part anirà al barri del Castell.