diumenge, de març 17, 2013

Els comptes de l’ajuntament de l’any 2012 – Despeses


Les despeses totals de l’ajuntament corresponents a l’any 2012 han sigut de 23,77 milions d’euros, 5 milions més que els 17,76 pressupostats. Això no vol dir que les despeses s’hagin disparat, ja que les despeses corrents han sigut més reduïdes que les pressupostades, sinó que les despeses financeres han augmentat al haver-se amortitzat préstecs per valor de 7,27 milions, quan s’havia previst amortitzar-ne només 1,39.


Despeses de personal

Les despeses de personal han disminuït de manera important, tant respecte del pressupost com de les despeses reals dels anys anteriors, fonamentalment degut a la baixada dels sous de la funció pública decretada pel govern central. Aquestes despeses han disminuït de 400.000 euros (5,1 %) respecte de l’any 2011 i de 760.000 (9,5 %) respecte del 2010.


Dins d’aquest apartat, té interès veure com han evolucionat les assignacions als regidors, que podem veure al quadre següent. Hem de tenir en compte que les dietes no es comptabilitzen com a despeses de personal, sinó com a despeses de compra de bens corrents i serveis.Compra de bens corrents i serveis

Aquests són els comptes més difícils d’analitzar. Veiem, però, que després de les “alegries” dels anys 2008 i 2009, les despeses s’han estabilitzat al nivell de l’any 2007.


Per veure-hi més clar, podem dividir aquestes despeses en diferents apartats, dels que anirem analitzant les partides més importants.


Començarem pel subministrament elèctric, del que veiem que la meitat es correspon a l’enllumenat públic.


Els arrendaments dels vehicles de seguretat ciutadana, de les centrals fotovoltaiques i del local de l’oficina d’habitatge representen els dos terços de la despesa total.


Una despesa important són els contractes de neteja. La part més important, amb molta diferència, és la de la neteja viària, seguida de la dels edificis d’ensenyament i de la neteja de les platges.


Dins de l’apartat dels contractes diversos, el més important és el contracte de recollida i tractament d’escombreries (RSU), que s’emporta un milió i mig d’euros, seguit dels serveis de recaptació i dels de socorrisme. Importants també són les despeses d’atenció telefònica de la seguretat ciutadana i els transports públics.


Les despeses de recollida i tractament de residus sòlids urbans han anat disminuint aquests darrers anys:

2010 = 1,66 milions d’euros
2011 = 1,60 milions d’euros
2012 = 1,56 milions d’euros

De les despeses de funcionament i activitats destacarem les festes populars, els serveis d’ajuda domiciliària i l’escola bressol.Despeses financeres

Encara que aquest apartat tingui el nom de despeses financeres, es tracta dels interessos pagats pels préstecs, raó per la que es consideren despeses corrents. S’han comptabilitzat 238.188 euros d’interessos, 59.332 euros d’altres despeses. Tenint en compte que els ingressos per interessos dels dipòsits van ser de 202.674 euros, el balanç dels interessos pagats i ingressats ha sigut lleugerament negatiu.

Transferències corrents

Dels 546.000 euros, 217.000 corresponen a l’empresa municipal de turisme.Inversions reals

Ha sigut l’any que menys inversions s’han fet. Les més importants han sigut la del barri del Castell i la urbanització de la riera. No s’ha fet la rehabilitació dels carrers Llibertat i Sant Elm per falta d’acord amb els veïns.


Actius financers

Els 36.000 euros corresponen a bestretes del personal.

Passius financers

S´ha amortitzat un crèdit que era per la construcció del Centre Cultural després que passés el termini acordat. Aquesta amortització no estava prevista al pressupost.Superàvit o dèficit

Prenent els ingressos no financers (18,94 milions) i les despeses no financeres (16,47 milions), trobem un superàvit de 2,47 milions, que ve després de quatre anys de dèficits.