diumenge, de març 23, 2008

El ple del mes de febrer (1)

A la web de l’Ajuntament s’ha publicat la minuta de la reunió del ple del 7 de febrer del 2008. Aprofitem l’avinentesa per fer-ne uns comentaris. Aquesta primera part tracta dels assumptes, diguem-ne, corrents. En farem una segona part per tractar de les mocions.


Revisió de les tarifes del servei de taxi

El ple aprova, amb l’abstenció d’ERC i d’ICV-EUiA, informar favorablement la sol•licitud del Sindicat del Taxi de Catalunya, relativa a l’aprovació de les tarifes del servei de taxi de Malgrat de Mar, amb un increment mitjà del 3,97 %.


Revisió de tarifes del servei de subministrament d’aigua potable a Malgrat de Mar

El Ple de l’Ajuntament, per 14 vots a favor (PSC, PPC, ERC i ICV-EUiA) i 3 abstencions (CiU), acorda informar favorablement la sol•licitud de l’Empresa d’Aigües Potables de Malgrat SA, relativa a la modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable a la població de Malgrat de Mar, amb un augment del 4,2 %.

El Sr. Puignou informa que, segons dades de la companyia d’aigües, el rendiment de xarxa actual és del 85%, quan el promig de companyies similars pels voltants, està de l’ordre del 70 al 75%, afegint que, en els últims cinc anys, s’ha passat d’una eficiència de xarxa del 70% al 85%, mèrit que cal atribuir a l’esforç de manteniment que fa la companyia per tenir la xarxa en bones condicions, essent Malgrat un dels municipis amb una eficiència més alta.

Un, que té una certa experiència en xarxes d’aigua, llegeix aquestes xifres amb una mica d’escepticisme, ja que sap que aquestes mesures tenen una incertesa molt important. I pensa que es donen aquestes xifres més per fer callar possibles crítics que per explicar una realitat. Si un fos de l’oposició, demanaria al Sr. Puignou que s’informés de com la companyia mesura aquestes pèrdues. La gestió d’una xarxa d’aigua no és senzilla, sobretot si és antiga i si els seu circuit és complicat.


Adhesió al protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, aprovat per la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona, en sessió plenària celebrada el dia 20 de desembre de 2007, va acordar aprovar el Protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat període 2008-2011, que crea un espai de treball compartit amb la finalitat de desenvolupar conjuntament els següents objectius generals:

a) el foment de polítiques públiques locals de qualitat a partir de la satisfacció de les necessitats locals expressades pels ens locals o detectades per la pròpia Diputació de Barcelona, amb la voluntat de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, responent a uns estàndards mínims que garanteixin la vigència dels criteris de reequilibri territorial, desenvolupament sostenible i cohesió social, establint els instruments d’avaluació que permetin analitzar la tipologia i l’impacte de les actuacions concertades.

b) l’impuls del treball en xarxa per garantir la prestació integral de serveis municipals, tant pel que fa a la fase de disseny, creació o millora d’infraestructures i equipaments, com la fase de gestió i realització d’activitats i prestació directa de serveis.


Al llegir aquests objectius generals, el contribuent es troba davant d’un dilema: o bé no compren el que llegeix perquè no té comprensió lectora, o bé és que estan escrits en un tipus de literatura dita hermètica, és a dir, que no l’entén ni el que l’ha escrita.

Aquests objectius es concreten de la manera següent: pel que fa als programes de suport als serveis i les activitats locals, cada any de període de vigència del Pla, la Diputació aprovarà el Catàleg de serveis i activitats o un instrument anàleg que comprengui l’oferta conjunta de la Diputació, a la que podran concórrer els ens locals adherits, d’acord amb les condicions i els procediments que s’estableixin en les bases reguladores i les convocatòries corresponents.

Dit així, al contribuent sembla que li no prenen tant el pel.

Per cert, l’Ajuntament haurà de comunicar a la Diputació, abans del 29 de febrer del 2008, la relació prioritzada de necessitats pel que respecta les infraestructures i els equipaments per a les anualitats indicades. Esperem que aquesta relació es farà pública.

S’aprova l’adhesió al protocol per unanimitat, com no podia ser menys.

De tota manera, el contribuent no té pas massa clar el paper, en general, de les Diputacions provincials, a no ser que es conservin per poder donar una feina a amics i coneguts del president. Però això és un altre tema, del que algun dia parlarem.


Modificació de la subvenció atorgable a la Llar d'Infants Municipal "Els Fesolets"

En el contracte entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària de la llar d’infants (CLECE) s’estableix que l’ens concedent atorgarà al concessionari la protecció adequada i que haurà de revisar les tarifes i subvencions quan, encara que no hi hagi modificacions del servei, circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes determinin en qualsevol sentit la ruptura de l’equilibri econòmic .

L’empresa CLECE amb data sol•licita ampliar la subvenció en 53.801,35€ per al curs 2007/2008 com a adaptació al nivell d’ocupació real de la Llar d’infants “Els Fesolets”, que en data d’avui és de 26 alumnes matriculats, quan estava previst que fossin 61.

La conclusió és que, ara per ara, l’acceptació de la llar d’infants ha estat un fracàs, probablement pels preus massa alts que s’han establert. En efecte, algunes cartes aparegudes a diferents diaris, senyalen que la llar municipal és més cara que les llars privades dels voltants. Això fa que, des del govern, s’haurà de replantejar aquesta qüestió. Es el que demanen els grups de l’oposició, que demanen ser partícips de les modificacions de preu que s’hauran de fer.

I és que, pagar prop de 54.000 € per no tenir clients és un disbarat. Valdria més donar-los als pares com a subvenció o com a baixada dels preus, per augmentar la clientela.

L’ampliació de la subvenció s’aprova amb 13 vots a favor i quatre abstencions (CiU i ICV-EUiA). ERC diu que dóna un marge de confiança al govern municipal


Conveni de col•laboració entre el Departament de Medi ambient i l'Habitatge i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relatiu a l'oficina d'habitatge

La Generalitat de Catalunya ha promulgat dos Decrets de desplegament del Pla per al dret a l’habitatge i del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya. En ells s’estableix que el Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà subscriure convenis de col•laboració amb els ajuntaments en relació amb les oficines d’informació i gestió de sol•licituds d’ajuts a la rehabilitació amb la finalitat de determinar les funcions i compromisos pel que fa a les actuacions que impulsin des dels respectius àmbits d’actuació. També s’ha actualitzat el Pla d’Habitatge de la Generalitat per incloure-hi el Decret del Govern central per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar disposa d’una oficina i de personal tècnic administratiu suficient per realitzar aquest tipus de funcions.

Es tracta d’aprovar un conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament per permetre a l’oficina municipal per les gestions fetes a Malgrat.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge farà un pagament a l’Ajuntament composat d’una part fixa de 12.000 € i d’una part variable per cada expedient tramitat per l’oficina municipal, amb un total màxim de 30.000 € per any:

Tramitació de cèdules i inspecció de condicions d’habitabilitat = 36 €
Tramitació d’ajuts per a l’accés a habitatges protegits = 30 €
Gestió de sol•licituds d’ajuts per a la rehabilitació = 60 €
Gestió de sol•licituds de Tests d’Edificis (TEDI) = 30 €
Gestió de sol•licituds d’Informes Interns d’Idoneïtat = 36 €

El conveni s’aprova per unanimitat.


Elecció de Jutge de pau titular i suplent

S’aprova, per 16 vots a favor I una abstenció( Sra. Serra de CiU) elegir Jutge de Pau titular al Sr. Joan Serra i Buch, per un període de 4 anys, i Jutge de Pau suplent al Sr. Josep Serra i Trenchs, també per un període de 4 anys.


Nomenament de membres per a la renovació del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat

El ple aprova, par unanimitat, nomenar els següents membres del plenari del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. Aquest consell estarà format per 4 regidors, 5 representants dels partits polítics, 3 de les associacions de veïns, 1 de les indústries químiques, 1 del sector agrícola, 1 del sector educatiu, 1 dels bombers, 1 de les associacions de comerciants, 1 del sector empresarial i 1 del sector del turisme. Total, 19 persones.

El contribuent queda bocabadat que es vulgui fer creure que un consell constituït per 19 persones pot ser operatiu. Però el contribuent, que és de bona pasta, desitja sort i bona feina als membres del consell. Perquè feina no els hi falta, i aquesta feina és important. Que no s’oblidin de la Tordera, si us plau.

Llegirem amb interès les actes de les reunions d’aquest consell.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Sobre el Consell Municipal de medi Ambient vull dir que només es tracta d'un órgan consultiu. Per tant, potser la composició no seria operativa si fos de caràcter executiu, però com a órgan de debat pot funcionar partint del criteri com més opinions i representació millor. Per treballar tot dependrà de com s'organitza. Per exemple, al consell de turisme el que es va fer per facilitar la operativitat va ser crear uns grups de treball formats per 3 ó 4 persones. cadascú va escollir el grup de treball que va voler i val a dir que amb alguna excepció (depén de qui es posi al capdavant) els grups van ser molt operatius per la implicació de les persones que si van inscriure. El que és realment important per fer operatiu un grup és que qui el dirigeix s'ho cregui i s'impliqui. El problema del consell de medi ambient (fins ara) és que realment no s'ho creuen i és té por de deixar la iniciativa a les persones que s'impliquen. per la meva experiència em consta que només es cedeix protagonisme o inicitiva si ets parent del regidor o amic o conegut de confiança. Tot plegat fa que realment tingui poca operativitat.
Neus Serra

ssr ha dit...

En realitat, hauria d'haver afegit a la meva ressenya que "un grup de 19 persones només funcionarà si la persona que és al seu davant té motivació i sap fer-lo funcionar". I això no és tan senzill com sembla, almenys aquesta és la meva experiència.

Anònim ha dit...

En això estic d'acord amb tu.