dimecres, de març 26, 2008

El ple del mes de febrer (2)

Dedicarem aquesta segona part a les mocions presentades pels diferents grups de l’oposició. En farem una tercera part pels precs i preguntes.

Moció del Grup ERC per a impulsar la creació del Consell municipal de Cultura

El creixement de Malgrat en els darrers temps fa necessari que l’Ajuntament es doti d’uns organismes de caràcter participatiu on es pugui debatre cap on s’orienta la seva política cultural, tenint en compte les inquietuds manifestades per entitats i ciutadans. Per això la creació d’un organisme de participació, assessorament i consulta de la política cultural de l’Ajuntament ha de garantir el marc de participació ciutadana recollint les aportacions dels diferents àmbits, col•lectius i entitats de la vila.

El Consell Municipal de Cultura ha de facilitar la participació ciutadana per tal de promoure la cultura a nivell municipal i difondre l’esperit de corresponsabilitat entre les institucions i la societat.

Per tot l’exposat el GPM d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura.

SEGON.- Crear una comissió encarregada de dinamitzar el procés que ha de desembocar en el naixement del Consell Municipal de Cultura. Aquesta comissió, liderada per la Regidoria de Cultura, amb representants de les formacions polítiques representades a l’Ajuntament i de les entitats culturals existents al poble serà la responsable de redactar la proposta d’estatuts i composició del Consell, que el Ple haurà d’aprovar.

TERCER.- Fixar un termini de 6 mesos, des del moment de l’aprovació d’aquesta moció, per celebrar la primera reunió del Consell.

QUART.- Fer arribar aquests acords a totes les entitats culturals del poble.


CiU i ICV-EUiA recolzen aquesta moció, mentre que la regidora de Cultura i Festes diu que no la recolzarà, ja que la millor manera de començar no és constituint un consell, sinó obrint aquest període de reflexió, tot buscant la manera de que sigui participativa i de que en aquest procés es puguin definir les actuacions necessàries i quins són els espais de participació més adients per fer-ho. Recordant també que, en parlar de les subvencions, ja es va plantejar la necessitat de revisar durant aquest any la forma del seu atorgament.

La regidora del PP, preguntada què en pensava, diu que prèviament caldria establir unes pautes a seguir, indicant que mentre no estiguin definides votarà contra. A la pregunta de quines són aquestes pautes prèvies que s’han d’establir abans de poder parlar del consell, la regidora contesta que fins que no les tingui estudiades no ho pot dir, indicant que en l’únic consell en que va estar, va veure que les pautes no eren les correctes i no s’hi feia res.(El contribuent considera que, per caritat cristiana, l’oposició no hauria de fer preguntes tan complicades a la regidora del PP)

La resposta de la regidora de Cultura i Festes, per cert, tampoc és massa brillant, encara que matisa posteriorment que ha dit no al consell de cultura com inici del procés de reflexió, afegint que s’estava iniciant un procés per arribar a tenir un pla de l’acció cultural a Malgrat, per saber on s’està i cap a on s’ha d’anar. (Que és una altra manera de no dir res, ja que tothom sap on s’està. Cap on s’ha d’anar és una altre qüestió). Esperem que aviat es farà públic es resultat d’aquest procés i puguem donar la nostra opinió.

I esperem també que la negativa a crear el consell de cultura no sigui només degut a que l’equip de govern vol continuar a no compartir amb ningú la decisió de a qui atorgar els 37.000 € destinats a transferències de l’àrea de cultura, a beques i a investigacions històriques.

Vist el que s’ha vist, a ningú ha d’estranyar que no s’aprovi la moció, amb 9 vots en contra (PSC i PP)

El comentarista, que no és pas gaire partidari de la creació de consells, pensa, però, que la gestió municipal de la cultura ha de ser participativa. Al final del procés anunciat per la regidora de cultura i festes, quan se’ns informi d’on s’ha d’anar, en tornarem a parlar.


Moció dels Grups d'ERC, CiU i ICV-EUiA per modificar el Catàleg de Béns Protegits del Pla d’Ordenació Urbanística a Malgrat de Mar

Resumint la moció:

Demanem petició de catalogació com a bé d’interès local:

- El conjunt del Molí de la Sal, no només les restes.
- El Molí Vell
- L’estructura de canal que és troba a la riera de Sant Genís
- La mina d’aigua que arriba al Molí de la Sal

Aquests bens formarien part d’un recurs hídric que no només caldria preservar i mantenir si no que també en aquests moments de manca d’aigua seria bo canalitzar i aprofitar.


La regidora de Medi Ambient demana als grups que han presentat la moció que es deixi damunt la taula, ja que en conjunt està en sintonia amb la mateixa, si bé entén que primer s’hauria de començar per fer l’estudi complert d’aquest patrimoni per fer després la valoració sobre la seva catalogació, ja es compta amb un pressupost per fer l’estudi del Molí de la Sal. Aquest estudi es fa de tot el conjunt del Molí de la Sal, per tant també la mina d’aigua, estant a l’espera d’altres pressupostos en relació amb el Molí Vell i l’estructura de canal de la riera de Sant Genís, a sota del camí de can Feliciano.

La portaveu de CiU manifesta no tenir cap problema en deixar la moció damunt la taula, si bé si, com s’ha dit, comparteixen el fons, hauria de ser amb el compromís per part de l’equip de govern de crear un grup de treball per estar al corrent d’aquest estudi, poder parlar amb l’empresa que el faci i poder participar-hi, com es va fer en l’elaboració del Catàleg.

La regidora de Medi Ambient respon que la informació que rebin, la compartiran amb els grups de l’oposició.

La portaveu d’ERC manifesta que el que es demana es poder participar, com es va fer en l’elaboració del Catàleg.

El portaveu d’ICV-EUiA accepta també que es deixi damunt la taula la moció, sabent que hi ha aquest compromís de que en cap moment es trobaran amb una proposta tancada en quan a la conservació i millora del patrimoni històric del municipi, i que es possibiliti fer reunions prèvies per a poder debatre sobre els anàlisis tècnics.

Per unanimitat es deixa la moció damunt la taula.

S’ha de tenir cura, però, a les paraules de la senyora alcaldessa: “que els polítics sàpiguen acceptar els informes tècnics”. Què vol dir amb això la senyora alcaldessa? En aquest tipus d’afer, com en tants d’altres, un informe tècnic només és un informe tècnic, i, gairebé sempre, un altre tècnic ens donarà un informe diferent. Sense que això vulgui dir que un sigui millor ni pitjor que l’altre. Es podria pensar que s’escollís el tècnic que donarà el tipus d’informe que vagi bé amb el desig del qui li encarrega. Compte doncs, que hi pot haver sorpreses.

Dit això, penso que tant l’equip de govern com l’oposició fan una bona feina: els uns per ocupar-se de l’estudi d’aquest patrimoni, els altres per vigilar com es fa.


Moció del GPM CiU per impulsar un Pla d'acció cultural i elaborar una guia d’entitats a Malgrat de Mar

La moció proposa editar una GUIA D’ENTITATS DE MALGRAT amb informació referent a totes les entitats del municipi i les seves activitats, amb el calendari, horaris i espais. Aquesta guia pot esdevenir una eina per informar i convidar a participar als nous residents de totes aquelles activitats que es poden fer a Malgrat.

Aquesta moció s’aprova per unanimitat.

No farem cap comentari, ja que ens sembla una bona decisió. Amb aquesta aprovació es demostra que els diferents grups de l’ajuntament poden, quan volen, arribar a posar-se d’acord.


Moció del GPM d’ERC per a la creació d’un registre d’entrada de documents a l’Àrea de Serveis personals

Resumim la moció:

Donada la constatació que l’Àrea de Serveis Personals no disposa hores d’ara un servei de registre documental podem afirmar que no es donen les condicions òptimes per garantir el millor servei al ciutadà, així com el respecte als seus dret, es proposa la creació de manera immediata del registre d’entrada de documents a l’Àrea de Serveis Personals.

La senyora alcaldessa contesta que estan d’acord amb l’esperit, però no amb la lletra, ja que dir que es crea un registre no seria cert, perquè ja existeix i pel que fa a la majoria dels departaments funciona, per bé que hi ha mancances en el registre en algun departament.

La veritat, segons es desprèn de la discussió, és que hi ha un registre general d’entrades i sortides de documents a l’Ajuntament, però que no funciona prou bé. Es modifica la moció de la manera següent:

"Adequar i millorar el funcionament del registre d’entrada i sortida de documents de l’Ajuntament"

Amb aquesta nova redacció, la moció s’aprova amb dues abstencions (l’alcaldessa i regidor de Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat)

La gestió d’un registre no és un assumpte senzill. Sempre es podrà millorar. La moció presentada per ERC és, doncs, pertinent. La seva acceptació per l’equip de govern, positiva. A veure si la millora decidida es nota aviat.


Pels esperits curiosos que vulguin saber què va voler dir la regidora del PP quan es va referir a "pauta", heus aquí la definició:

Pauta
[del cast. pauta, del ll. pacta, neutre pl. de pactum 'pacte, convenció, norma' (v. pacte)]
1 1 Ratlla o conjunt de ratlles horitzontals que serveixen de guia per a escriure.
2 Full de paper que té impreses ratlles negres relativament gruixudes perquè es puguin veure per transparència quan hom escriu en un paper posat damunt.
3 MÚS Pentagrama.

2 fig Norma, guia, model. Les pautes alimentàries.