dimarts, d’abril 01, 2008

El problema de l’aigua (1) – Quanta aigua consumeix Catalunya?

No plou i els embassaments estan secs. Probablement aviat hi haurà restriccions d’aigua a Barcelona. El problema és greu. I els polítics que sofrim han fet i fan declaracions sobre el problema de l’aigua. Uns exemples:

Ni una gota, va dir el candidat Maragall referint-se a portar aigua de l’Ebre al País Valencià i a Múrcia. I així va ser com va perdre les eleccions per menys del que era habitual i va poder ser president de la Generalitat, aliant-se amb els altres perdedors.

El problema el tenim perquè el govern de CiU no va fer res, deia l’altre dia al president Montilla, oblidant que fa cinc anys que CiU no governa.

El transvasament de l’Ebre es troba en els gens dels valencians, va dir l’antic conseller del Territori de la Generalitat Valenciana González Pons, descobrint una nova identitat racial als valencians.

I podríem anar seguint fins al infinit recitant les tonteries que sobre el problema de l’aigua han anat dient uns i altres. Faria riure si no fes plorar. El problema s’ha polititzat, i de quina manera.

Però això no ens porta enlloc. Nosaltres no podrem arreglar el problema que pateix ara mateix la comarca de Barcelona. Ni potser ho podran fer els que ens governen, si no plou. Però el que sí podríem fer és tractar de comprendre el problema de l’aigua, intentant racionalitzar-lo. Es el que tractarem de fer de mica en mica. Passarem set, no ens podrem rentar, però almenys entendrem perquè.

I tot això ho escriurem, en Janí i jo, des de la tranquil•litat que ens dóna el trobar-nos a Alacant, on el Ministeri del Medi Ambient ha construït, al costat de ciutat, dues dessaladores de capacitat total de més de 25 hectòmetres cúbics anuals d’aigua dessalada, el que ens assegura, si res no falla, que ens podrem dutxar convenientment quan ens llevem i quan tornem de la platja.


Comencem per les unitats

La unitat, parlant d’aigua, és l’hectòmetre cúbic (Hm3), que és el volum d’un cub de 100 metres d’amplada, 100 de llargada i 100 d’alçada. Es l’equivalent de 1.000.000 de metres cúbics (m3). Cada metre cúbic té 1.000 litres.

Si pensem que una persona consumeix, pels seus usos domèstics, uns 110 litres per dia, és a dir, 110 x 365 = 40.000 litres per any aproximadament, equivalent a 40 m3, podem veure que 1 Hm3 té la capacitat d’alimentar el consum domèstic de 1.000.000/40 = 25.000 persones.


Quanta aigua consumeix Catalunya?

Catalunya consumeix cada any uns 3.120 Hm3, que es reparteixen de la manera següent:

- 570 Hm3, un 18 %, pel consum domèstic. Si Catalunya té 7,2 milions d’habitants, veiem que toca a cadascun 80 m3 per any, el doble que el què hem dit abans. Però comptant les pèrdues d’aigua, les piscines, el reg de jardins urbans, etc.

- 280 Hm3, un 9 %, per la indústria.

- 2.270 Hm3, un 73 %, són consumits anualment per l’agricultura i la ramaderia.

Aquestes xifres ens permetran de racionalitzar el problema.

Podem completar-les calculant quanta aigua plou a Catalunya, país de 32.100 km2. En un any normal, la pluja mitjana recollida és de 750 litres per metre quadrat, el que equival a 24.075 Hm3. En anys de sequera, si plou només una mitjana de 300 litres per metre quadrat, l’aigua de pluja caiguda a Catalunya és de 9.630 Hm3.

Plou doncs, molt més a Catalunya del que es consumeix.